Umowa agencyjna: obowiązki agenta i zleceniodawcy

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma …

Świadczenie wyrównawcze i prowizja w umowie agencyjnej

Po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Roszczenie to przysługuje agentowi, jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a zwłaszcza utratę …

Zapłata prowizji w umowie agencyjnej

Jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja. Prowizją jest wynagrodzenie, którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów. Jeżeli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta, a w razie niemożności ustalenia prowizji …

Prawo umów

Kliknij wybrane zagadnienie, by przeczytać nasz praktyczny wpis na ten temat: - oferta zawarcia umowy: przyjęcie, zmiana, cofnięcie - zawarcie umowy w formie aukcji albo przetargu - umowa przedwstępna i przyrzeczona - zaliczka i zadatek przy umowie - odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego - kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - …