Category Archives: Fundacja

Sprawozdanie z działalności fundacji

Sprawozdanie z działalności fundacji sporządza się w formie pisemnej. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz…
Więcej...

Zarząd fundacji: kierowanie, reprezentacja, powołanie, skład i uchwały

Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz. Organem koniecznym fundacji, na mocy ustawy o fundacjach, jest zarząd. Natomiast statut może przewidywać również inne organy. W praktyce są to rady nadzorcze, rady fundacji, rady fundatorów itp. Sposób powołania organów fundacji może być bardzo różny. Zależy to przede wszystkim od statutu fundacji. Możemy przyjąć,…
Więcej...

Założenie, funkcjonowanie i statut fundacji

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania…
Więcej...