Category Archives: Jakość artykułów rolno-spożywczych

Jakości handlowa artykułów i produktów rolno-spożywczych: producent, opakowanie, oznakowanie, przechowanie i transport

Artykuły rolno-spożywcze, to produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze; Żywność (środek spożywczy), to każdą substancję lub produkt w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.…
Więcej...

Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Do zadań Inspekcji należy: 1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, b) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o…
Więcej...