Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela jest ustawą regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, jest pragmatyką zawodową nauczycieli, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy.

Ustawie podlegają głównie nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w:

 • - publicznych przedszkolach,
 • - publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
 • - placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających,
 • -zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • - publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy i ustawy Karty Nauczyciela, w szczególności z zakresu:

 • - Obowiązków nauczycieli,
 • - Wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli,
 • - Awansu zawodowy nauczycieli,
 • - Nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy,
 • - Warunków pracy i wynagrodzenie,
 • - Nagród i odznaczeń,
 • - Uprawnień socjalnych i urlopów,
 • - Finansowania dokształcań i doskonaleń zawodowych nauczycieli,
 • - Ochrony zdrowia,
 • - Odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • - Uprawnień emerytalnych,
 • - i inne.
Karta Nauczyciela
4.9 (98.57%) 14 votes