Category Archives: Klub i związek sportowy

Nadzór i kontrola polskiego związku sportowego

Nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo: 1) żądać udostępnienia odpisów uchwał władz polskiego związku sportowego…
Więcej...

Klub i związek sportowy: rejestracja, statut, obsługa prawna, zarząd i prezes

Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub…
Więcej...