Category Archives: Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego

Komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę i jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków. Prywatyzacja polega na: 1) obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż…
Więcej...

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego: zarząd, rada nadzorcza, akcjonariusze

W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji działa rada nadzorcza. Liczbę członków rady nadzorczej określa statut, z tym że pierwsza rada nadzorcza liczy pięć osób, w tym dwóch przedstawicieli pracowników. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstałych w wyniku komercjalizacji można nie ustanawiać rady nadzorczej. Prawo kontroli wykonuje wówczas wspólnik lub osoba przez niego upełnomocniona. W razie…
Więcej...