Category Archives: Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli: przesłuchanie i wyjaśnienia świadków czy pracowników

Kontroler może żądać od osób, które wykonują lub wykonywały pracę w jednostce kontrolowanej na podstawie stosunku pracy lub innej umowy, udzielenia mu, w terminie przez niego wyznaczonym, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć: 1) informacji objętych tajemnicą ustawowo chronioną inną…
Więcej...

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli

Kontroler przygotowuje wystąpienie pokontrolne, które zawiera: 1) numer i tytuł kontroli; 2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera, nazwę właściwej jednostki kontrolnej oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli; 3) oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres oraz imię i nazwisko kierownika; 4) zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego i ocenę kontrolowanej działalności, w tym ustalone,…
Więcej...

Kontrola przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych.  Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują…
Więcej...