Naruszenie zakazu konkurencji przez pracownika w czasie trwania umowy pracy

Naruszenie zakazu konkurencji przez pracownika w czasie trwania umowy pracy

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pracę od jednoczesnego zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Okres obowiązywania tej umowy nie może wykraczać poza czas trwania stosunku pracy. Ustanie stosunku pracy powoduje jej wygaśnięcie. Umowa może być nieodpłatna lub przewidywać dla pracownika świadczenie pieniężne. Umowa powinna określać terytorium, którego zakaz dotyczy. Jeżeli nie zostało ono określone, należy przyjąć, że domniemanym uzgodnieniem stron jest objęcie zakazem obszaru działalności pracodawcy, chyba że co innego wynika z okoliczności sprawy

Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody. Umowa o zakazie konkurencji musi być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  Postanowienie dotyczące zakazu konkurencji powinno być w umowie sformułowane precyzyjnie. Oznacza to, że strony mają swobodę (w zakresie wyznaczonym pojęciem działalności konkurencyjnej) co do sposobu określenia zakazanej działalności konkurencyjnej, które dotyczy zwłaszcza rodzaju działalności (a poza tym może dotyczyć np. terytorium, czy formy tej działalności). Umowa o zakazie konkurencji nie może jedynie zakazywać działalności nie mającej znamion konkurencyjności względem działalności pracodawcy. W tym zakresie umowa o zakazie konkurencji - jako sprzeczna z prawem oraz godząca w zasadę wolności pracy - byłaby nieważna.  Dla istnienia stosunku konkurencyjności wystarczy częściowe pokrywanie się choćby tylko potencjalnych zakresów działalności i dlatego rodzaje działalności zakazanej oraz zakres zakazanych działań konkurencyjnych powinny być określone (skonkretyzowane) w zawartej przez strony w formie pisemnej umowie o zakazie konkurencji. Każdorazowo zatem należy oceniać, jaka była treść umowy o zakazie konkurencji, zarówno wyartykułowana wprost w zawartej umowie jak i wynikająca ze zgodnego ustalenia jej zakresu przez strony. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej może odnosić się zarówno do przedmiotu działalności faktycznie prowadzonej przez pracodawcę, jak i do działalności zaplanowanej. 

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy jest ściśle związana z umową o pracę. Stanowi ona umowne rozszerzenie pracowniczego obowiązku dbałości o dobro pracodawcy. Należy przyjąć, że pracownik prowadzący działalność konkurencyjną pomimo niezawarcia umowy o zakazie konkurencji może naruszyć obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy. Naruszenie to może być uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Naruszenie zakazu konkurencji przez pracownika w czasie trwania umowy pracy
5 (100%) 33 votes

Dodaj komentarz