Category Archives: Ochrona konkurencji i konsumentów

Agresywna praktyka rynkowa przedsiębiorstwa i firmy

Praktykę rynkową uznaje się za agresywną, jeżeli przez niedopuszczalny nacisk w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie względem produktu, i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez niego decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Za niedopuszczalny nacisk uważa się każdy rodzaj wykorzystania przewagi wobec konsumenta,…
Więcej...

Pozew do sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Polecamy Państwa uwadze kwestię niedozwolonych klauzul w umowie, wzorcu czy formularzu, które opracowaliśmy już TUTAJ. Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone należą do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Kto może być powodem a kto pozwanym Powództwo może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim…
Więcej...

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu, wydając decyzję kończącą postępowanie, uwzględnia tylko zarzuty, do których strony mogły się ustosunkować. Prezes Urzędu umarza postępowanie, w drodze postanowienia, w przypadku: 1) wycofania zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców; 2) nienałożenia kary pieniężnej; 3) przejęcia sprawy przez Komisję Europejską na podstawie przepisów prawa wspólnotowego. Prezes Urzędu może, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie w przypadku…
Więcej...

Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: 1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka; 2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi; 3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności…
Więcej...

Czyny nieuczciwej konkurencji, które zagrażają interesom innego przedsiębiorcy bądź konsumenta

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania…
Więcej...

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym wprowadzającym konsumenta w błąd

Zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę…
Więcej...