Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w prawie przewozowym i transportowym

Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w prawie przewozowym i transportowym

Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu aż do wydania odbiorcy nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych (ubytek naturalny). Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Zasady powyżej dotyczą występujących w przewozie szkód w substancji przesyłki, polegających na jej utracie, ubytku lub uszkodzeniu (nie dotyczy natomiast innych szkód, w szczególności z tytułu niedotrzymania terminu przewozu) i odnosi się do szkód powstałych w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a wydaniem jej odbiorcy.

Utrata przesyłki to jej całkowite zaginięcie. Ma miejsce wówczas, gdy przewoźnik po upływie terminu przewozu nie może wydać osobie uprawnionej nawet części przyjętej do przewozu przesyłki.

Ubytek, czyli częściowe zaginięcie (utrata częściowa) przesyłki, następuje wówczas, gdy przy jej wydaniu (albo po wydaniu) stwierdzono brak części przesyłki, tzn. zmniejszenie wagi, miary albo liczby sztuk w porównaniu ze stanem z chwili nadania przesyłki do przewozu. Ubytki te, będące wynikiem wysychania, ulatniania się, wyciekania itp., to tzw. ubytki naturalne. Jednak zwolnienie przewoźnika od odpowiedzialności za te ubytki sięga tylko granic określonych w przepisach ustalających dopuszczalne normy ubytków naturalnych, a jeżeli przepisów takich nie ma - granic takich ubytków zwyczajowo przyjętych. Za ubytki naturalne przekraczające te granice i za ubytki, które nie są ubytkami naturalnymi, przewoźnik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Uszkodzeniem przesyłki jest taka zmiana jakościowa jej substancji, która uniemożliwia korzystanie z niej w sposób prawidłowy albo powoduje obniżenie jej wartości użytkowej lub handlowej; uszkodzenie może też polegać na zepsuciu się substancji przesyłki. Jeżeli uszkodzenie przesyłki polega na całkowitym unicestwieniu fizycznym jej substancji albo uczynieniu jej niezdatną do normalnego użytku lub naprawy, ma miejsce zniszczenie przesyłki, stanowiące rodzaj jej uszkodzenia (uszkodzenie całkowite).

Zwykła wartość przesyłki to jest wartość rzeczywista, a więc przeciętna wartość handlowa przesyłki. O zwykłej wartości przesyłki nie świadczy cena rzeczywiście zapłacona za zawartość przesyłki, cena nabycia nowej rzeczy zamiast utraconej lub uszkodzonej, szczególna wartość przesyłki dla poszkodowanego ani nie ma na nią wpływu zysk, jaki w związku z doznaną szkodą utracił poszkodowany. Nie przesądza jej też zadeklarowana przez wysyłającego i wpisana w dokumencie przewozowym wartość przesyłki, stwarza ona jedynie domniemanie zwykłej jej wartości, które może zostać obalone przez przewoźnika. Dla ustalenia zwykłej wartości przesyłki właściwe są ceny z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili

W czasie, kiedy przewoźnik ma pieczę nad przesyłką, to jest odpowiedzialny za nią. Czas ten rozpoczyna przyjęcie przesyłki do przewozu i kończy najczęściej wydanie jej odbiorcy. Jeżeli jednak odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki albo z innych przyczyn nie można mu jej doręczyć, odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w substancji przesyłki ustaje dopiero z chwilą postawienia jej do dyspozycji wysyłającego, oddania na przechowanie, zabezpieczenia w inny sposób lub sprzedaży.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w prawie przewozowym i transportowym
5 (100%) 34 votes

Dodaj komentarz