Category Archives: Prawo umów

Faktura jako dowód zawarcia lub wykonania umowy

Ewidencjonowanie faktur, a nawet rozliczanie podatku VAT nie stanowią o uznaniu roszczeń wystawcy faktury, a jedynie wykonanie obowiązków nałożonych na dany pomiot, jako podatnika przez ustawę o podatku od towarów i usług. Zaksięgowanie faktury i rozliczenie podatku nie stanowi zatem o wykonaniu umowy przez drugą stronę, zaś ewidencja podatkowa pozwanego nie może stanowić dowodu na…
Więcej...

Świadczenie wyrównawcze i prowizja w umowie agencyjnej

Po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Roszczenie to przysługuje agentowi, jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a zwłaszcza utratę…
Więcej...

Pozew do sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Polecamy Państwa uwadze kwestię niedozwolonych klauzul w umowie, wzorcu czy formularzu, które opracowaliśmy już TUTAJ. Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone należą do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Kto może być powodem a kto pozwanym Powództwo może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim…
Więcej...

Zapłata prowizji w umowie agencyjnej

Jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja. Prowizją jest wynagrodzenie, którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów. Jeżeli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta, a w razie niemożności ustalenia prowizji…
Więcej...

Odstąpienie i rozwiązanie umowy, zobowiązania i kontraktu

Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.…
Więcej...

Umowa użytkowania rzeczy, czyli używania i pobierania jej pożytków

Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Użytkowanie może powstać na podstawie umowy, konieczne jest więc wtedy złożenie oświadczeń przez obie strony tego stosunku prawnego Źródłem użytkowania może też być orzeczenie sądowe. Na używanie rzeczy składa się jej posiadanie i korzystanie Użytkowanie może być ustanowione na rzecz dowolnej osoby…
Więcej...