Category Archives: Prawo gospodarcze

Odstąpienie od umowy zawartej przez konsumenta na odległość przez internet

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych poniżej. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to…
Więcej...

Umowa dotycząca usług finansowych zawarta na odległość a odstąpienie

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca jest obowiązany poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, wskazujący na zamiar zawarcia umowy i odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość o: 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym…
Więcej...

Zakup towaru na odległość przez internet a prawa konsumenta i sprzedawcy

Umowa zawarta na odległość, to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, to umowa z konsumentem zawarta: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron…
Więcej...

Konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego

Konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, zwany dalej "konkursem", ogłasza organ uprawniony do powołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. Postanowienie o ogłoszeniu konkursu powinno zawierać w szczególności: 1) wskazanie organu ogłaszającego konkurs, 2) ustalenie formalnych kryteriów doboru kandydatów na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, 3) wskazanie terminu, do którego może nastąpić zgłoszenie ofert, 4) przewidywany termin zakończenia postępowania…
Więcej...

Działalność pożytku publicznego a realizacja zadań publicznych poprzez konkurs i oferty

Organy administracji publicznej: 1) wspierają w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie; 2) powierzają w sferze zadań publicznych realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. Wspieranie oraz powierzanie odbywają się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych…
Więcej...

Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego: wniosek, zgoda, odmowa, zakaz, obowiązki i likwidacja

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "oddziałami". Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić…
Więcej...