Category Archives: Prawo spółek

Pisma i zamówienia handlowe spółki z ograniczaną odpowiedzialnością

Pisma i zamówienia handlowe spółki kierowane do oznaczonej osoby powinny zawierać: 1) firmę spółki, jej siedzibę i adres, 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Obowiązek nie dotyczy pism i zamówień handlowych spółki kierowanych do osób pozostających…
Więcej...

Podanie fałszywych danych w oświadczeniu, że wymagane wpłaty na udziały oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki również wiąże się z podaniem fałszywych danych w oświadczeniu, że wymagane umową spółki wpłaty na udziały oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem, składanych wraz ze zgłoszeniem spółki do rejestru, albo w oświadczeniu, że wkłady na udziały podwyższenia kapitału zakładowego zostały wniesione. Oświadczenie zawiera zatem fałszywe dane, jeżeli wkładów w…
Więcej...

Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Polecamy Państwa uwadze nasze dwa opracowania dotyczące zwołania zgromadzenia wspólników oraz uchwał podejmowanych na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych poniżej lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. Termin odbycia nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników nie jest wyznaczony z góry, jego przedmiot…
Więcej...

Udział komandytariusza w zysku w spółce komandytowej

Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu. Zysk brutto…
Więcej...

Wkłady i aport do spółki komandytowej przez wspólników, a suma komandytowa

Zobowiązanie się do wniesienia wkładów do spółki jest powinnością zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy. Umowa spółki powinna oznaczyć wkłady do spółki, tj. ustalić, jakie wkłady są wnoszone przez każdego ze wspólników. Jeżeli oznaczenie wkładów wspólnika nie będzie wyraźnie przypisane do konkretnych wspólników razem z określeniem ich wartości, to należy przyjąć, że w takiej sytuacji wkłady…
Więcej...

Wstąpienie i wejście nowego wspólnika komandytariusza lub komplementariusza do spółki

Komandytariusz staje się wspólnikiem już od chwili przystąpienia do spółki komandytowej, natomiast odpowiada za jej zobowiązania istniejące w chwili wpisania go do rejestru i od dnia wpisania. Wpis do rejestru nie kreuje zatem statusu przystępującego do spółki wspólnika, ale go potwierdza i ujawnia wobec osób trzecich Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza,…
Więcej...