Category Archives: Radiofonia i telewizja

Koncesja na rozpowszechnianie programów w radio i telewizji: wniosek, zakres, udzielenie, przedłużenie o cofnięcie

Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji. Nie wymaga uzyskania koncesji rozpowszechnianie programów telewizyjnych wyłącznie w systemach teleinformatycznych, chyba że program taki ma być rozprowadzany naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie…
Więcej...

Publiczne radio i telewizja: organy, zarząd, rada nadzorcza i decyzje

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką". Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. Terenowe oddziały spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" mają swoje siedziby w:…
Więcej...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: zadania, skład, przewodniczący, kadencja, powołanie i odwołanie

Zadaniem radiofonii i telewizji jest: 1) dostarczanie informacji; 2) udostępnianie dóbr kultury i sztuki; 3) ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki; 4) upowszechnianie edukacji obywatelskiej; 5) dostarczanie rozrywki; 6) popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. Zadania radiofonii i telewizji są realizowane przez dostarczanie usług medialnych. Odbiór krajowych i zagranicznych programów oraz audiowizualnych usług medialnych na…
Więcej...

Programy radiowe i telewizyjne: nadawca, odbiorca i przekaz

Nadawca kształtuje program samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. Audycje i przekazy niepochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że nie pochodzą od nadawcy. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia…
Więcej...