Category Archives: Własność przemysłowa i intelektualna

Umowa know-how w praktyce

Przez umowę know-how dysponent zobowiązuje się do przekazania odbiorcy informacji i doświadczeń o charakterze technicznym oraz udzielenia upoważnienia do korzystania z nich przez odbiorcę, natomiast odbiorca zobowiązuje się zachować przekazane mu w tajemnicy wiadomości. Umowa ta może dotyczyć projektów wynalazczych, tj. wynalazków, wzorów użytkowych i projektów racjonalizatorskich, wyników prac badawczych i doświadczalnych, które stanowią tajemnicę…
Więcej...