Wyrób i skażenie alkoholu etylowego

Wyrób i skażenie alkoholu etylowego

Alkohol etylowy oznacza płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych albo płyn alkoholowy uzyskany w sposób syntetyczny. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie:

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,

b) metody badań,

c) sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym,

2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,

b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,

c) stanowisk pracy,

3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości;

4) zagospodarować wywar powstały przy produkcji alkoholu etylowego na cele paszowe lub inne cele rolnicze albo go utylizować, w przypadku przedsiębiorców prowadzących wyrób alkoholu etylowego;

5) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza.

Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie powinny spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska. Działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego może wykonywać przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Wpisu do rejestrów dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestrów zawiera następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;

5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

6) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

a) nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

b) nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,

c) posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego".

Oświadczenia powinny również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpisowi do rejestrów podlegają następujące dane:

1) firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem;

3) określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

4) data dokonania wpisu.

Rejestry są jawne. Organ prowadzący rejestry wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.

Organ prowadzący rejestry wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

W przypadku zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, organ prowadzący rejestry.

Alkohol etylowy skaża się

jednym ze środków skażających, który zmienia smak, zapach albo zabarwienie alkoholu etylowego w taki sposób, że bez zmiany istotnych właściwości alkoholu etylowego ten staje się niezdatny do spożycia. Czynności związane ze skażaniem alkoholu etylowego dokonuje się przy udziale co najmniej dwóch pracowników przedsiębiorcy wykonującego skażanie. Środki skażające przed ich zastosowaniem muszą być zbadane w celu ich identyfikacji. Z każdej partii skażonego alkoholu etylowego pobiera się w miejscu skażenia próbkę w ilości 0,5 litra, która po zabezpieczeniu musi być przechowywana przez okres trzech miesięcy, z tym że przy skażaniu alkoholu etylowego na cele perfumeryjno-kosmetyczne próbkę pobiera się w ilości nie mniejszej niż 0,05 litra. Po trzymiesięcznym okresie przechowywania próbki skażonego alkoholu etylowego muszą być zagospodarowane lub komisyjnie zlikwidowane.  Pomieszczenia lub wydzielone miejsca, gdzie przechowywane są próbki skażonego alkoholu etylowego, muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

Z czynności skażania alkoholu etylowego przedsiębiorca sporządza protokół, który zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy skażającego oraz jego siedzibę;

2) nazwę przedsiębiorcy, dla którego dokonano skażenia alkoholu etylowego;

3) datę i miejsce skażenia alkoholu etylowego;

4) ilość alkoholu etylowego przeznaczonego do skażenia;

5) ilość alkoholu etylowego skażonego oraz jego moc pozorną (pogrążenie alkoholomierza) przy określonej temperaturze;

6) nazwę środka skażającego i jego ilość użytą do skażenia w przeliczeniu na 100 litrów alkoholu etylowego 100%;

7) imiona i nazwiska oraz podpisy osób uczestniczących w czynności skażenia alkoholu etylowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Wyrób i skażenie alkoholu etylowego
5 (100%) 41 votes

Dodaj komentarz