Działalność konkurencyjna członka zarządu sprzeczna z interesami spółki

Działalność konkurencyjna członka zarządu sprzeczna z interesami spółki

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu. Zgody na zajmowanie się przez członka zarządu spółki z o.o. interesami konkurencyjnymi i uczestniczenia w spółce konkurencyjnej udziela organ uprawniony do powołania zarządu.

Zajmowanie się wskazuje na aktywną rolę zarządcy, choć niekoniecznie wypełnianą osobiście. Drugi element wyraża termin interes, który oznacza interes jako taki, a ponadto, element trzeci, pozostający w pewnej relacji (związku) z działalnością innej osoby lub przedsiębiorcy. Interes konkurencyjny to pewien korzystny układ relacji (odniesień), pozostający w związku z działalnością (zazwyczaj gospodarczą) prowadzoną przez inną osobę lub przedsiębiorcę, dający korzyści (przede wszystkim ekonomiczne) jednemu podmiotowi, które nie są obojętne dla sfery interesów innego podmiotu. Członek zarządu nie musi podejmować działalności, aby została uznana za konkurencyjną z zamiarem osiągnięcia zysku, choć z reguły zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przynosi mu korzyść materialną. Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi polega zatem na podejmowaniu przez zarządcę konkurencyjnej w stosunku do spółki, w której pełni tę funkcję, działalności (zwłaszcza gospodarczej) we własnym imieniu i na własne ryzyko albo przez inne osoby (komisanta, agenta), prowadzące ją w jego imieniu albo na jego rachunek. Działalnością konkurencyjną będzie też wykonywanie jej przez członka zarządu w imieniu innej osoby albo we własnym imieniu na jej rachunek, jak też stałe udzielanie pomocy konkurentowi albo wchodzenie z inną osobą w umowy, które mogą niekorzystnie oddziaływać na spółkę. Naruszenia zakazu konkurencji nie stanowi dokonanie w charakterze pełnomocnika jednej czynności prawnej w imieniu konkurenta, inaczej natomiast należy ocenić wielokrotne ich dokonywanie.

Zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi nie dotyczy członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnej. W umowie spółki z o.o. możliwe jest jednak rozszerzenie zakazu na członków rad nadzorczych oraz sprecyzowanie jego zakresu albo powielenie regulacji dotyczącej członków zarządu. Zakaz konkurencji nie obejmuje samych wspólników. Umowa spółki może jednak postanowić inaczej oraz określić skutki jego naruszenia.

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. Zakaz ten ma zapobiec podejmowaniu stronniczych decyzji przez członka zarządu. W przypadku rozwiązania lub unieważnienia małżeństwa zakaz ten przestaje obowiązywać. Czynność prawna dokonana wbrew zakazowi jest ważna, ale członek zarządu, który jej dokonał, może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą. Reguła ma zastosowanie jedynie w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami osób wymienionych wyżej. Jeśli takiej sprzeczności nie ma, zastosowanie komentowanego przepisu nie wchodzi w rachubę.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (26 votes)

Dodaj komentarz