Konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego

Konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego

Konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, zwany dalej "konkursem", ogłasza organ uprawniony do powołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. Postanowienie o ogłoszeniu konkursu powinno zawierać w szczególności:

1) wskazanie organu ogłaszającego konkurs,

2) ustalenie formalnych kryteriów doboru kandydatów na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego,

3) wskazanie terminu, do którego może nastąpić zgłoszenie ofert,

4) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.

Postanowienie w sprawie ogłoszenia konkursu podaje się do wiadomości pracowników przedsiębiorstwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedsiębiorstwie oraz publikuje się w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

Komisja konkursowa:

1) określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu, a zwłaszcza etapy konkursu i zasady kwalifikowania kandydatów do kolejnych etapów,

2) określa szczegółowe kryteria, jakimi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów,

3) stwierdza, czy kandydat spełnia formalne kryteria i zawiadamia kandydata o podjętej decyzji,

4) określa zakres informacji o przedsiębiorstwie, jaki zostanie udostępniony kandydatowi,

5) przeprowadza postępowanie konkursowe.

Do konkursu przystąpić może każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom doboru, określonym w postanowieniu o ogłoszeniu konkursu. Kandydaci, którym komisja konkursowa odmówiła dopuszczenia do konkursu, mogą, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia, zwrócić się do organu uprawnionego do powołania dyrektora o rozstrzygnięcie zasadności odmowy. W terminie 7 dni od dnia otrzymania skargi na odmowę dopuszczenia do konkursu organ uprawniony do powołania dyrektora rozstrzyga o zasadności odmowy. W razie stwierdzenia, że odmowa była bezzasadna, organ ten dopuści kandydata do konkursu. Konkurs może być jedno- lub wieloetapowy. Konkurs jednoetapowy odbywa się w formie posiedzenia komisji konkursowej z udziałem kandydatów, na którym prezentowane są podstawowe kwalifikacje formalne oraz inne cechy i umiejętności fachowe, a także kierownicze kandydatów. Na posiedzeniu tym kandydat przedstawia koncepcję działania i rozwoju przedsiębiorstwa państwowego.

W konkursie wieloetapowym można wyróżnić:

1) ocenianie predyspozycji fizycznych i psychicznych kandydatów oraz sprawdzanie ich umiejętności kierowniczych na podstawie testów lub zestawów pytań przygotowanych przez wyspecjalizowane instytucje,

2) prezentację podstawowych kwalifikacji formalnych oraz wyników działań, o których mowa w pkt 1, na posiedzeniu komisji konkursowej z udziałem kandydatów; na posiedzeniu tym kandydaci przedstawiają także koncepcję działania i rozwoju przedsiębiorstwa państwowego.

Komisja konkursowa w tajnym głosowaniu podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do kolejnego etapu. Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa w tajnym głosowaniu wyłania kandydata lub kandydatów na stanowisko dyrektora. W razie wyłonienia kilku kandydatów na stanowisko dyrektora, komisja konkursowa ustala kolejność kandydatów przy uwzględnieniu kryteriów oceny kandydatów. Komisja konkursowa przedstawia wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją organowi powołującemu dyrektora. W razie stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie odpowiada kryteriom oceny lub niepowołania dyrektora spośród wyłonionych kandydatów, organ uprawniony do powołania dyrektora ponownie ogłasza konkurs. Kandydaci, co do których komisja konkursowa stwierdziła, że nie odpowiadają kryteriom oceny, nie są dopuszczani do ponownego konkursu. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą powołania dyrektora przez organ uprawniony.  Koszty postępowania konkursowego ponosi przedsiębiorstwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (53 votes)

Dodaj komentarz