Kontrola spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika

Kontrola spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Wspólnik wykonujący prawo kontroli może sporządzać kopie dokumentów, notatki itp. Prawo indywidualnej kontroli może być wykonywane w każdym czasie, co oznacza, że spółka nie może np. wskazać określonego dnia (dni), w którym wspólnicy mogą realizować swoje uprawnienie. Ponadto prawo wspólnika powinno być realizowane - w normalnym toku rzeczy - w godzinach urzędowania spółki. Prawo indywidualnej kontroli może być wykonywane przez wspólnika samodzielnie albo łącznie z osobą, która będzie wspólnikowi pomocna, np. z księgowym, doradcą podatkowym, prawnikiem.

Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. W tym przypadku, wspólnik może żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

Wspólnik nie może nadużywać prawa indywidualnej kontroli, np. przez wykorzystanie go w celu utrudnienia działalności spółki czy szykany. Nadużywanie może stanowić powód żądania wyłączenia wspólnika. Uzasadnione obawy, to okoliczności obecne lub przeszłe, które pozwalają racjonalnie przypuszczać, że wspólnik wykorzysta informacje w celach sprzecznych z interesem spółki i, zarazem, wyrządzi w ten sposób spółce „znaczną” szkodę (najczęściej powołuje się tu przykład niebezpieczeństwa wykorzystania informacji do celów konkurencyjnych). Obie przesłanki odmowy muszą być spełnione łącznie.

Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale lub od upływu terminu określonego wyżej w przypadku niepowzięcia uchwały wspólników w tym terminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (25 votes)

Dodaj komentarz