Nabywanie prawa, nieruchomości, zaciąganie zobowiązań i pozywanie przez spółkę

Nabywanie prawa, nieruchomości, zaciąganie zobowiązań i pozywanie przez spółkę

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zauważyć należy, że ustawodawca podkreślił samodzielność występowania w stosunkach zewnętrznych spółki, a nie wspólników poprzez sformułowanie „...we własnym imieniu”. Spółka  jest odrębnym od wspólników podmiotem procesowym, wobec czego proces spółki  nie jest równocześnie procesem jej wspólników. Przykładowo, spółka jest uprawniona do rejestracji nabytego pojazdu. Jest to związane z faktem uczestniczenia spółki jawnej w obrocie prawnym i gospodarczym, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki Zbycie procentowe „udziałów” w spółce osobowej (części tego udziału) godzi w integralność udziału jako konglomeratu uprawnień o charakterze majątkowo - korporacyjnym i jest niedopuszczalne.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (38 votes)

Dodaj komentarz