Sprzedaż udziału, czyli ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej (jawnej, partnerskiej czy komandytowej)

Sprzedaż udziału, czyli ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej (jawnej, partnerskiej czy komandytowej)

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. Brak w umowie spółki (statucie) postanowienia zezwalającego na przeniesienie członkostwa wspólnika na inną osobę powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej. Zasada powyżej stanowi odwrócenie reguły obowiązującej w spółkach kapitałowych, dla których cechą charakterystyczną jest zbywalność kapitału zainwestowanego w spółce w postaci udziałów i akcji. W tych ostatnich umowa i statut mogą bowiem jedynie ograniczyć zbycie udziału lub akcji imiennej.

Brak w umowie spółki postanowienia zezwalającego na przeniesienie udziału spółkowego powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej dokonanej z naruszeniem tego przepisu Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej powoduje przejście na przystępującego do spółki zespołu tych praw i obowiązków, które rzeczywiście przysługują zbywcy, a nie oderwany od jego sytuacji prawnej „ogół” praw i obowiązków. Innym słowy, jeżeli zbywca jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki i zwolniony od udziału w jej stratach, to sytuacja prawna nabywcy będzie identyczna, a zatem i on nie będzie miał prawa do reprezentowania spółki i będzie zwolniony od udziału w jej stratach.

Nie ma oczywiście przeszkód, aby ogół praw i obowiązków wspólnik osobowej spółki handlowej przeniósł na kilka osób pozostających w łącznej wspólności majątkowej lub ułamkowej. Po zbyciu, stosunek członkostwa nawiązuje się między spółką a wszystkimi podmiotami, a nie z każdym z osobna. Dopuszczalne jest przeniesienie członkostwa na każdy podmiot prawa, w tym innego wspólnika w tej spółce o tożsamym statusie (np. wspólnika spółki jawnej na innego wspólnika).

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę nie wymaga zmiany firmy spółki, jeżeli nie figuruje w niej nazwisko zbywcy. W tym ostatnim przypadku. spółka może zachować w firmie nazwisko byłego wspólnika za jego pisemną zgodą.

Umowa może w zasadzie dowolnie kształtować warunki zbycia. Przykładowo:

1) umowa przewiduje, że przeniesienie ogółu praw i obowiązków może nastąpić bez konieczności dodatkowej zgody wspólników

2) umowa stanowi, że na zbycie udziału musi wyrazić zgodę określona liczba wspólników

3) umowa wymaga, aby na zbycie wyraził zgodę określony imiennie wspólnik lub wspólnicy, a nawet osoba trzecia.

Zgoda może być wyrażona nie tylko przed, ale również podczas dokonywania czynności prawnej oraz po jej dokonaniu. Odmowa udzielenia zgody lub bezskuteczny upływ terminu do jej potwierdzenia powoduje, że czynność prawna, której przedmiotem jest przeniesienie członkostwa, z uwagi na nieważność czynności prawnej nie wywołuje skutków prawnych. Czynność prawna mająca za przedmiot przeniesienie członkostwa w spółce osobowej może być dokonana w dowolnej formie. Zbycie członkostwa nie wymaga formy szczególnej również wówczas, gdy spółka jest np. właścicielem nieruchomości lub przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym.

W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. Chodzi o zobowiązania spółki wobec osób trzecich (wierzycieli spółki), jak też o tzw. zobowiązania wewnątrzspółkowe. Przykładowymi zobowiązaniami mogą być zobowiązania z tytułu: zysku, odsetek, zwrotu wydatków, roszczeń regresowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (35 votes)

Dodaj komentarz