Majątek wspólny wspólników spółki cywilnej

Majątek wspólny wspólników spółki cywilnej

Majątek zgromadzony w ramach stosunku prawnego spółki cywilnej stanowi wspólny majątek wspólników objęty wspólnością łączną, a więc bezudziałową. Objęcie majątku powstałego na podstawie stosunku spółki wspólnością łączną powoduje jego wyodrębnienie od majątków poszczególnych wspólników oraz zapewnia jego ochronę i trwałość. Wspólność majątku charakteryzuje się w szczególności tym, że udziały wspólników w majątku wspólnym nie są oznaczone ułamkiem ani w inny sposób, każdy ze wspólników jest tak samo uprawniony zarówno do całego majątku, jak i do poszczególnych jego składników. Dopóki istnieje spółka, wierzyciel osobisty wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych jego składnikach (art. 863 § 3 KC), majątek wspólny wspólników jest więc niedostępny dla ich wierzycieli osobistych. Taki wierzyciel zasadniczo może zaspokoić się tylko z majątku osobistego danego wspólnika (zob. A. Kidyba oraz R. Uliasz, komentarze do art. 863 KC, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2011 r., II CSK 182/11).

W przypadku majątku spółki cywilnej mamy zatem do czynienia z odrębną od majątków osobistych wspólników masą majątkową. W takim przypadku, jeśli wspólnik posiada roszczenie regresowe względem pozostałych wspólników z art. 376 KC to może je skierować wyłącznie do majątków indywidualnych tych wspólników, nie zaś do masy majątkowej objętej wspólnością łączną istniejącą w czasie trwania stosunku prawnego spółki cywilnej (zob. J. Ciszewski „Odpowiedzialność spółki cywilnej za zobowiązania”, Prob.Egz.S. 1998.32.13).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (37 votes)

Dodaj komentarz