Nieterminowa i opóźniona wypłata odszkodowania za zakaz konkurencji

Nieterminowa i opóźniona wypłata odszkodowania za zakaz konkurencji

Czy nieterminowe wypłacenie odszkodowania przez pracodawcę (np. ponad siedem miesięcy po terminie) może być kwalifikowane jako niewywiązanie się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania?

Niewywiązywanie się z obowiązku należy tu rozumieć w ten sposób, iż „niewywiązywanie się” oznacza oprócz niewypłacenia odszkodowania także jego nieterminową wypłatę. Takie stanowisko jest zgodnie prezentowane w doktrynie prawa pracy. Należy wyraźnie podkreślić, że problematyka i niezmiernie zróżnicowane stany faktyczne wymagają wnikliwego podejścia do tez orzeczeń Sądu Najwyższego, związanych z naruszeniem i skutkami naruszenia obowiązków stron umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Sąd Najwyższy rzeczywiście wyraził pogląd (w wyroku I PK 528/02), że wypłata przez pracodawcę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po upływie uzgodnionego terminu nie musi być traktowana jako niewykonanie tego obowiązku, prowadząca do ustania zakazu konkurencji, lecz może być oceniona jako nienależyte jego wykonanie (opóźnienie lub zwłoka), powodująca sankcje przewidziane w art. 481 i art. 491 KC. Tezy tej nie należy jednak oceniać w oderwaniu od stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy. Wydaje się, że nie uwzględnili tego krytyczni glosatorowie.

Powyższe rozstrzygnięcie przesądza jednoznacznie o tym, że pracownik zostaje, z mocy prawa, zwolniony z obowiązku powstrzymania się od podejmowania działalności konkurencyjnej. Wynika to wprost z treści przepisu art. 1012 § 2 KP, który stanowi, iż zakaz konkurencji przestaje obowiązywać. To z kolei powoduje, że pracownik nie może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania za naruszenie zakazu. Można tylko zauważyć, że Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował stanowisko, iż ustanie obowiązywania zakazu konkurencji dotyczy tylko zobowiązania, jakie przyjął na siebie pracownik, a nie zobowiązania pracodawcy do wypłaty odszkodowania (np. wyrok z dnia 17 listopada 1999 r., I PKN 358/99, OSNP 2001, nr 7, poz. 217, wyrok z dnia 7 lipca 200 r., I PKN 731/99, OSNP 2002, nr 2, poz. 41 czy uchwała z dnia 11 kwietnia 2001 r., III ZP 7/01, OSNP 2002, nr 7, poz. 155). Można więc stwierdzić, że w tej kwestii wykształciła się jednoznaczna linia orzecznicza Sądu Najwyższego. Także jedynie przy okazji można wspomnieć, że w przypadku dochodzenia wypłaty odszkodowania od pracownika konieczne byłoby wykazanie szkody i jej wysokości. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 27 maja 2009 r. II PK 300/08

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz