Obniżenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Obniżenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz sposób obniżenia. Reguły dotyczące najniższej wysokości kapitału zakładowego oraz udziału stosuje się do obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zawsze stanowi zmianę umowy spółki, toteż uchwała w tym przedmiocie musi zapaść większością dwóch trzecich głosów, przy czym umowa spółki może ustanowić warunki surowsze i wymaga ona protokołu notarialnego oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Redukcja kapitału ma charakter bądź rzeczywisty, któremu towarzyszy wypłata kwot wspólnikom bądź nominalny, wówczas polega jedynie na zmianie zapisów w bilansie bez wypłaty kwot dla wspólników.

Przykładowymi powodami obniżenia kapitału zakładowego jest:

1) nadmierna wysokość kapitału zakładowego wobec celów i zadań spółki,

2) dążenie spółki do przesunięcia części kapitału zakładowego do innych funduszy (zapasowego lub rezerwowego), co może służyć przeznaczeniu w ten sposób skumulowanych środków na realizację celów wskazanych w umowie spółki lub uchwale wspólników

3) umorzenie udziału, które przewiduje umowa spółki wówczas, gdy nie następuje ono z czystego zysku,

4) wyrównanie deficytu bilansowego, co umożliwi następnie wypłatę dywidendy wspólnikom.

5) konieczność urealnienia wysokości kapitału zakładowego, w przypadku gdy wartość wkładów pieniężnych została np. zawyżona , co spowodowało, że kapitał zakładowy nie został w całości pokryty.

Obniżenie kapitału zawsze będzie polegało na obniżeniu wartości nominalnej udziałów lub zmniejszeniu ich liczby. Uchwała o obniżeniu kapitału powinna dotyczyć proporcjonalnie wszystkich wspólników spółki z o.o. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów powinna być obniżona o tę samą kwotę, w przypadku równości i niepodzielności udziałów, w razie zaś, gdy każdy wspólnik może mieć tylko jeden udział - obniżenia tego należy dokonać proporcjonalnie do wartości udziałów. Niedopuszczalne jest obniżenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, jak dopuszczalne jest to względem podwyższenia kapitału, bez zmiany umowy spółki.

Postępowanie konwokacyjne

O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego. Sprzeciw ma być zgłoszony spółce, kodeks spółek handlowych nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej sprzeciwu. Jeżeli spółka, która obniżyła kapitał zakładowy, nie udzieliła mu wystarczającego zabezpieczenia, wierzycielowi przysługuje powództwo o ukształtowanie, tj. o zobowiązanie spółki do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu określonego w pozwie zabezpieczenia, które wierzyciel uważa za adekwatne. Reguły powyżej nie stosuje się, jeżeli pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości.

Elementy wniosku o obniżenie kapitału zakładowego

Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego i dołącza.

1) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego;

2) dowody należytego wezwania wierzycieli;

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. W przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia, zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku. W przypadkach powyżej, zamiast uchwały zgromadzenia wspólników należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, w formie aktu notarialnego, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego w stosunkach wewnętrznych, między spółką a wspólnikami, jest skuteczna z chwila jej podjęcia. Trzeba też zauważyć, że przyjęty w kodeksie handlowym system zaskarżania uchwał organów spółki, oparty w zasadzie na sankcji w postaci wzruszalności wadliwej uchwały ze skutkiem wstecznym, powoduje, że do chwili wydania prawomocnego wyroku uchylającego wadliwą uchwałę wywiera ona skutki prawne i nikt nie może jej negować.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (40 votes)

Dodaj komentarz