Odszkodowanie od zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatora za szkody wobec spółki

Odszkodowanie od zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatora za szkody wobec spółki

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Spółkę z członkiem zarządu mogą łączyć dwa stosunki prawne, a mianowicie stosunek członkostwa w zarządzie regulowany przepisami prawa handlowego oraz stosunek pracy. Członek zarządu podlega wówczas dwóm reżimom odpowiedzialności. Jeśli przedmiotem procesu jest roszczenie spółki prawa handlowego przeciwko członkowi zarządu spółki o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez działalność tego członka sprzeczną z prawem, a także postanowieniami umowy spółki, to odpowiedzialność taka podlega reżimowi prawa handlowego.  Innymi słowy niewykonanie lub nienależyte wykonanie łączącego członka zarządu ze spółką stosunku organizacyjnego, związane z naruszeniem przepisów prawa lub umowy spółki, skutkujące powstaniem szkody implikuje jego odpowiedzialność wobec spółki.

Warunkiem przejścia do oceny czy doszło do dochowania należytej staranności jest uprzednie stwierdzenie, iż członek organu spółki zachował się w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami umowy i swoim zachowaniem wyrządził spółce szkodę. Kwestia należytej staranności dojdzie do głosu jedynie i dopiero wówczas, gdy nastąpi naruszenie obowiązków członka organu poprzez podjęcie  działania sprzecznego z prawem lub umową spółki.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (34 votes)

Dodaj komentarz