Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i terminu podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. Do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może dojść przez zmianę umowy spółki albo bez tej zmiany. Ta druga ewentualność jest jednak zastrzeżona tylko dla wypadku, gdy umowa spółki przewiduje już możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, wskazując maksymalną wysokość tak dokonywanego podwyższenia kapitału i termin końcowy, w którym takie uproszczone podwyższenie może być dokonane. Umowa spółki nie musi jednak zawierać żadnych dalszych postanowień co do przyszłego podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. W wypadku gdy umowa spółki zawiera wymagane postanowienia co do podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, do podwyższenia kapitału zakładowego dochodzi w drodze uchwały wspólników podejmowanej co do zasady bezwzględną większością głosów, chyba że umowa przewiduje inną większość głosów, w szczególności kwalifikowaną i uchwała ta nie wymaga formy protokołu notarialnego, gdyż nie stanowi zmiany umowy spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli umowa spółki bądź uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego dokonywanego na jej podstawie (bez konieczności zmiany umowy spółki) nie stanowią inaczej, nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom proporcjonalnie w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niebędąca zmianą umowy spółki można wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowego wspólnika do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, chyba że co innego wynika z umowy spółki.  Nie jest dopuszczalne podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ponowne oszacowanie wkładów niepieniężnych wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego.

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podwyższeniu kapitału zakładowego przez zmianę umowy spółki nie wymaga jednomyślności.

Pierwszeństwo objęcia nowych udziałów

Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie. Postanowienie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, z którego będzie wynikać, że nowe udziały są przeznaczone dla osoby trzeciej albo wybranych wspólników, również będzie wyłączało prawo pierwszeństwa. Prawo pierwszeństwa przysługuje dopiero wtedy, gdy ani umowa spółki, ani uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowią inaczej. W braku wyraźnych, odmiennych instrukcji dla zarządu w treści uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, należy przyjąć, że zarząd zobligowany jest rozesłać wspólnikom wezwania do wykonania prawa pierwszeństwa niezwłocznie po podjęciu uchwały, przy zachowaniu wymagania, że do wszystkich wspólników wezwania rozsyła się jednocześnie. Jeżeli nie wszyscy wspólnicy wykonają prawo pierwszeństwa i pozostaną jakieś udziały do objęcia, wówczas sposób rozdysponowania udziałów nieobjętych może wynikać z postanowień umowy spółki bądź uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Wspólnicy w umowie spółki mogą jednak postanowić, że prawo pierwszeństwa nie będzie im przysługiwało lub że będzie im przysługiwało w proporcji odmiennej od dotychczas posiadanych udziałów; mogą je przyznać konkretnym osobom lub grupie osób; mogą też upoważnić zarząd do dysponowania prawem pierwszeństwa.

Oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać

przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki

Uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). To podwyższenie nie jest opłacane (pokrywane) przez obejmujących udziały (obejmujących podwyższenie wartości nominalnej udziałów), ale jest pokrywane ze środków spółki. Kapitał zakładowy zasilają środki dotychczas zarachowane na kapitale zapasowym lub na kapitale (funduszu) rezerwowym utworzonym z zysku spółki. Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. W przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów stosuje się odpowiednio regułę powyżej, ale nie stosuje do udziałów własnych spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego i dołącza:

1) uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego,

2) oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione.

Pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.

Zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego nie musi dokonać cały zarząd, lecz wystarcza działanie zgodne ze sposobem reprezentowania spółki. Obowiązek zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru odnosi się zarówno do sytuacji, gdy nastąpiła zmiana umowy spółki, jak i do wypadku, w którym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Termin, w jakim zarząd obowiązany jest zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, wynosi 7 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło pokrycie ostatniego udziału.

Polecamy Państwa uwadze lekturę wpisu opracowującego proces zmiany umowy spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (34 votes)

Dodaj komentarz