Zasady podziału majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej

Zasady podziału majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej

W skład majątku spółki wchodzi przedsiębiorstwo a zatem, w myśl definicji zawartej w art. 551 KC, zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Powstaje zatem zagadnienie, czy dochody osiągane dzięki działalności takiego przedsiębiorstwa podlegają rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego wspólników. Zgodnie z art. 207 KC pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów.

Regulacja stosunków prawnych pomiędzy wspólnikami spółki prawa cywilnego od chwili jej rozwiązania nie jest zupełna. Jak to stanowi przepis art. 875 § 1 KC, od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych jednakże z uwzględnieniem odmienności przewidzianych w dalszych przepisach tego artykułu, które dotyczą zasad podziału majątku. W zakresie odrębnie nie unormowanym do podziału majątku spółki zastosowanie znajdują przepisy art. 210 i n. KC oraz art. 617 i n. KPC. Przedmiotem rozliczeń pomiędzy byłymi wspólnikami są zarówno zyski spółki wypracowane przez jej majątek do momentu jej rozwiązania, jak i te, które przynosi ten majątek po ustaniu spółki (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1977 r., III CRN 76/77, OSNC 1978, Nr 7, poz. 115, uchwała z dnia 6 września 1996 r., III CZP 98/96, OSNC 1996, Nr 12, poz. 159).

Nietrafna jest zatem teza, że gdy ustaje stosunek spółki, wraz z nim wygasają jakiekolwiek roszczenia byłych wspólników dotyczące zysków z działalności gospodarczej, prowadzonej przez pozostałego wspólnika już po rozwiązaniu spółki, choćby z wykorzystaniem wspólnego majątku. Art. 875 § 1 KC nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, co wynika z różnic pomiędzy tymi stosunkami prawnymi. O ile przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych jest rzecz, o tyle przedmiotem współuprawnienia byłych wspólników jest majątek, czyli zorganizowany zespół praw podmiotowych o charakterze zarówno rzeczowym jak i obligacyjnym. Przy ocenie prawnorzeczowego stosunku istniejącego pomiędzy wspólnikami od momentu rozwiązania spółki należy zatem uwzględniać specyfikę spółki cywilnej. Do chwili podziału majątku wspólnikom przypadają pożytki i inne przychody z tego majątku, uzyskane po rozwiązaniu spółki. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 marca 2008 r. V CSK 406/07

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (108 votes)

Dodaj komentarz