Pozew wspólnika o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Pozew wspólnika o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Jest to wyłączne uprawnienie wspólników spółki, niezależne od wielkości i ilości przypadających im udziałów. Wyłączony wspólnik ze spółki traci przysługujące mu prawa, w związku z czym wygasa interes prawny w dochodzeniu odszkodowania na rzecz spółki. Powództwo wspólnika o naprawienie szkody nie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Sama spółka, mimo że nie wniosła powództwa, może przystąpić do procesu zainicjowanego przez wspólnika w charakterze interwenienta ubocznego samoistnego po stronie powodowej.

Bezczynność spółki polega na niewytoczeniu powództwa, co oznacza niewniesienie pozwu. Tej czynności nie może wobec tego zastąpić zawezwanie do próby ugodowej czy też wniosek o zabezpieczenia powództwa. Nie mają znaczenia przyczyny, z których spółka nie podejmuje czynności zmierzających do przymusowej realizacji uprawnienia do uzyskania odszkodowania.

Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd może nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje odrzucony. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda.

Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. Według ogólnie przyjmowanego założenia określenie dobrej lub złej wiary jest oparte na wiedzy lub przypuszczeniu co do istnienia pewnego prawa lub stosunku prawnego, w złej wierze zaś jest ten, kto - powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny - wie, że to prawo lub stosunek prawny nie istnieją, albo też wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwiony.

W przypadku wytoczenia powództwa opisanego wyżej oraz w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Absolutorium jest wewnętrznym aktem rozliczenia się spółki z członkiem organu, przez który akceptuje ona jego działania w okresie, za który udziela się absolutorium. Mimo różnych wątpliwości najczęściej przyjmuje się, że udzielenie absolutorium prowadzi w zasadzie do zwolnienia członka organu z odpowiedzialności wobec spółki.

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego po wytoczeniu przez wspólnika na jej rzecz powództwa na podstawie nie uzasadnia umorzenia postępowania z powodu niedopuszczalności wydania wyroku.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (35 votes)

Dodaj komentarz