Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna

Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. W postępowaniu karnym prokurent może dokonywać za przedsiębiorcę czynności procesowych jako organ uprawniony do działania w jego imieniu. Przyjąć należy, że z ustawowego zakresu prokury wynika możliwość i dopuszczalność prawna występowania prokurenta w postępowaniu podatkowym w imieniu podatnika będącego przedsiębiorcą podlegającym obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, w tym do podpisywania deklaracji oraz protokołów z kontroli. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Forma prokury

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności

Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Prokura łączna

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie. Dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem. Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa pracownikowi ustanowionemu wcześniej prokurentem. Pełnomocnik taki będzie mógł samodzielnie reprezentować spółkę przed sądem, nawet jeśli jako prokurent działał na zasadzie prokury łącznej.

Prokura oddziałowa

Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).

Zakaz przeniesienia prokury

Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Odwołanie i wygaśnięcie prokury

Prokura może być w każdym czasie odwołana. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta. Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury. Umowa podpisana w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę umocowaną do jej zawarcia jako prokurent, działającą jednak jako zarząd tej spółki, lecz w jego skład niepowołaną, wiąże spółkę i jej kontrahenta.

Zgłoszenie

Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania. Jedynym dokumentem, który potwierdza status prokurenta, jest wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.

Podpisy

Prokurent składa własnoręczny podpis zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że z treści dokumentu wynika, że działa jako prokurent. Może to uczynić, zamieszczając przy swoim podpisie zwrot „per procura”, „jako prokurent”, „prokurent” czy też inny ujawniający fakt działania w tym charakterze w sposób niebudzący wątpliwości. Wymóg podpisania dokumentu we wskazany sposób nie obowiązuje, gdy z treści samego dokumentu obejmującego oświadczenie woli (np. z umowy) wynika, że dana osoba działa jako prokurent. Dopuszczalne jest również, aczkolwiek zbędne, zamieszczenie informacji o prokurze w treści dokumentu i jednocześnie zaznaczenie działania w charakterze prokurenta przez dopisek przy jego podpisie. Pomimo niezgodności podpisu ze wzorem, czy też pomimo nieujawnienia w treści czynności, że dana osoba działa jako prokurent, czynność ta będzie ważna i skuteczna wobec mocodawcy, o ile dana osoba rzeczywiście jest prokurentem i ujawniła w jakikolwiek sposób, że działa w tym charakterze.

  

Prokura samodzielna

Łódź, dnia 11 lipca 2016 r.

Wspólnicy Spółki jawnej działającej pod firmą „…………..” z siedzibą w Łodzie, ul. …….., zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS ….., działając zgodnie z art. 41 kodeksu spółek handlowych, ustanawiają prokurenta w osobie (wpisać imię i nazwisko prokurenta), zamieszkałego w Łodzi ul. ………. Ustanowiony prokurent ma prawo działać w zakresie przedsiębiorstwa wyżej wymienionej spółki samoistnie przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Podpisy wszystkich wspólników

Prokura łączna

Łódź, dnia 11 lipca 2016 r.

Wspólnicy Spółki jawnej działającej pod firmą „…………..” z siedzibą w Łodzie, ul. …….., zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS ….., działając zgodnie z art. 41 kodeksu spółek handlowych, ustanawiają prokurenta w osobie (wpisać imię i nazwisko prokurenta), zamieszkałego w Łodzi ul. ………. Ustanowieni prokurenci mają prawo działać w zakresie przedsiębiorstwa wyżej wymienionej spółki łącznie przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Podpisy wszystkich wspólników

Odwołanie prokury

Łódź, dnia 11 lipca 2016 r.

Jako wspólnik spółki jawnej działającej pod firmą „….” z siedzibą w Krakowie, ul. ….., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia  w Łodzi pod nr rej. KRS ….., odwołuję z dniem …… udzieloną (wpisać imię i nazwisko prokurenta) prokurę.

Podpisy wszystkich wspólników

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (26 votes)

Dodaj komentarz