Prowadzenie spraw spółki jawnej przez wspólników

Prowadzenie spraw spółki jawnej przez wspólników

Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. Nie może ograniczyć lub wyłączyć reguł powyższych. Przynajmniej jeden z wspólników musi, choćby w niedużym zakresie, zajmować się sprawami spółki, gdyż nie można wyłączyć wszystkich wspólników od zajmowania się sprawami spółki. Umowa spółki może postanawiać skutecznie o możliwości każdoczesnego odebrania prawa prowadzenia spraw spółki osobie trzeciej, której wcześniej powierzono to prawo. Prawo kontroli przysługuje wspólnikowi osobiście i nie może być rozporządzane, chociażby umowa przewidywała zbywalność niektórych praw służących wspólnikowi. Spółka jawna nie może ograniczać swego wspólnika w osobistym przeglądaniu przezeń ksiąg i dokumentów spółki.

Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa wyżej, choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników. Pod pojęciem prowadzenia spraw spółki rozumieć należy wszelkie czynności faktyczne, a także te czynności prawne, które nie są realizowane w stosunkach zewnętrznych i które nie dotyczą osób trzecich, lecz prowadzenia przedsiębiorstwa. Poza wymienionymi w ustawie i umowie spółki przypadkami, a zwłaszcza w sprawach przekraczających zwykłe czynności spółki, prowadzenie spraw spółki wymaga zgody wszystkich wspólników.

Powierzenie prowadzenia spraw spółki

Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Jeżeli prowadzenie spraw spółki powierzono kilku wspólnikom, do prowadzenia przez nich spraw spółki stosuje się przepisy ustawy dotyczące prowadzenia spraw przez wszystkich wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki. Umowa spółki lub późniejsza uchwała wspólników może przewidywać, iż sprawy spółki będzie prowadził jeden oznaczony wspólnik lub kilku oznaczonych wspólników. Odnośne postanowienie umowne lub uchwała skutkuje wyłączeniem oznaczonych wspólników od podejmowania decyzji w sprawach spółki.

Uchwała powierzająca prowadzenie spraw spółki wybranym wspólnikom

Łódź, dnia 28 października 2016 r.

W dniu 28 października 2013 r. wspólnicy spółki jawnej „nazwa spółki” z siedzibą w Łodzi, ul. nazwa ulicy, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia pod nr rej numer w rejestrze podjęli uchwałę na podstawie art. 40 kodeksu spółek handlowych w przedmiocie powierzenia prowadzenia spraw spółki, o następującej treści:

„Prowadzenie spraw spółki powierza się wspólnikom: (wpisać oznaczonych co do tożsamości wspólników). Wspólnicy (wpisać imiona wyłączonych wspólników )zostają, mocą niniejszej uchwały, wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.”

Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie, w obecności wszystkich wspólników.

Podpisy wszystkich wspólników spółki

Wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, także wyłączonych od prowadzenia spraw spółki, na pozbawienie danego wspólnika uprawnienia do prowadzenia spraw spółki. Wspólników wyłączonych traktuje się często jako nieistniejących. Oznacza to, przykładowo, że głosy tych wspólników nie liczą się przy podejmowaniu uchwały w sprawach spółki.

Zwykłe czynności spółki

Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Wspólnicy mogą w umowie spółki postanowić inaczej, czyli w ogóle nie przewidzieć podejmowania uchwał w sprawach bieżących, albo przewidzieć podejmowanie ich określoną większością głosów, a nie jednomyślnie. Zachęcamy wspólników bardzo często do takich postanowień umownych, gdyż jest to rozwiązanie bardziej elastyczne niż wzorzec ustawowy, bo sprzeciw jednego wspólnika potrafi poważnie ograniczyć zarządzanie bieżącymi sprawami przedsiębiorstwa. Jeżeli uchwały mają być podejmowane większością głosów, to trzeba określić jaką:

- liczoną według wartości wniesionego przez wspólnika wkładu do spółki

- zwykłą,

- bezwzględną,

- kwalifikowaną,

i czy wszystkie muszą być spięte kworum.

Sprawy przekraczające zwykłe czynności

W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. Umowa spółki może przewidywać, że określone czynności zawsze będą traktowane w stosunku wewnętrznym za przekraczające zakres zwykłych czynności i w takich sytuacjach musi być uzyskana zgoda wszystkich wspólników. Zgoda wspólników spółki jawnej na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zakres czynności spółki dotyczy etapu podejmowania decyzji w ramach stosunków wewnętrznych, a nie dokonania samej czynności prawnej. Stanowi zatem wewnętrzny akt organizacyjny, który powinien być podstawą dokonywanej czynności. Ta sama czynność może być przedmiotem oceny na gruncie przepisów regulujących prowadzenie spraw w spółki i przepisów o reprezentacji spółki. Dokonanie tej czynności bez zgody wspólników nie wpływa na jej ważność. 

Ustawa o rachunkowości nie określa formy zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki jawnej. Ponieważ decyzje w tej sprawie należą do wspólników spółki jawnej a zatwierdzenie sprawozdania finansowego wykracza poza zakres zwykłych czynności spółki, wspólnicy mogą podjąć jednomyślną uchwałę lub w inny sposób powinni wyrazić swoją aprobatę dla sprawozdania finansowego. W spółce jawnej, w odróżnieniu od spółek kapitałowych, do wypłaty zysku nie jest niezbędne podjęcie przez wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty. Zysk określany jako nadwyżka majątku spółki ponad wartość wkładów wspólników ma charakter obiektywny. Powstaje i istnieje niezależnie od tego, czy wspólnicy podejmą uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. W spółkach sporządzających sprawozdanie finansowe zysk wynika z bilansu spółki.

Niedopełnienie przez spółkę administracyjnego obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego w oznaczonym czasie nie uprawnia do uchylenia się od wypłaty zysku należnego wspólnikowi z powołaniem się na brak wymagalności jego roszczenia. Przyjęcie odmiennego stanowiska trwale pozbawiałoby wspólnika spółki jawnej realnego udziału w zyskach w poszczególnych okresach obliczeniowych.

Czynności nagłe

Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę. Czynność nagła to krótka dyspozycja czasowa, gdyż wspólnik musi podjąć decyzję szybko, gdyż w przeciwnym razie nie odwróci grożącej spółce poważnej szkody.

Odesłanie do kodeksu cywilnego

Prawa i obowiązki wspólnika prowadzącego sprawy spółki ocenia się w stosunku między nim a spółką według przepisów o zleceniu, a w przypadku gdy wspólnik działa w imieniu spółki bez umocowania albo gdy wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw przekracza swe uprawnienia - według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Wyłączenie wspólnika od wynagrodzenia

Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Decyzje dotyczące funkcjonowania spółki są co do zasady ustawowym prawem i obowiązkiem każdego wspólnika. Są one minimalnym i koniecznym elementem ogólnego obowiązku współdziałania wspólników w ramach dążenia do osiągnięcia wspólnego celu. Działania podejmowane w ramach prowadzenia spraw spółki stanowią rodzaj pracy lub usługi na rzecz spółki. Nie wyłączając prowadzenia spraw spółki wspólnik może na podstawie odpowiedniej umowy świadczyć na rzecz spółki także i inną pracę lub inne usługi. Umowa ta może mieć oczywiście charakter umowy odpłatnej.

Pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spółki

Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki. Wyłączenie prawa prowadzenia spraw spółki wyrokiem sądowym następuje na skutek powództwa spółki wytoczonego przeciw wspólnikowi. Z kolei wspólnik wyłączony jest od prawa prowadzenia spraw spółki z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Tymczasem, można zabezpieczyć się wnosząc o zabezpieczenie powództwa poprzez wyłączenie na czas trwania procesu wspólnika od prowadzenia spraw spółki.

Sad powinien badać zawsze, czy:

- żądanie nie ma na celu odsunięcia wspólnika od interesów spółki, przykładowo w celu przeprowadzenia decyzji na które ów wspólnik się nie zgadza,

- wspólnik celowo chce zwolnić się od zarządu spółki, przykładowo w trudnej sytuacji finansowej, decyzyjnej spółki.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (41 votes)

Dodaj komentarz