Przesunięcie, zmiana i odwołanie urlopu pracownika przez pracodawcę

Przesunięcie, zmiana i odwołanie urlopu pracownika przez pracodawcę

Pracodawca może zmienić terminu zaplanowanego urlopu na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Za ważne przyczyny należy uznać takie okoliczności, których wystąpienie przekreśla możliwość osiągnięcia celu urlopu, przykładowo konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, klęska żywiołowa na terenie, gdzie pracownik miał spędzić urlop.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Obecność pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, przykładowo konieczność usunięcia awarii urządzeń czy niespodziewaną kontrolę dotyczącą stanowiska pracy danego pracownika. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Zwrot tych kosztów następuje w części proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego z powodu odwołania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (33 votes)

Dodaj komentarz