Rejestracja umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o)

Rejestracja umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zastrzeżenie: „chyba że ustawa stanowi inaczej” oznacza, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy postanowień szczególnych może być założona nie w każdym celu prawnie dopuszczalnym, ale w celu oznaczonym w ustawie szczególnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem spółki z o.o. może być jedna osoba fizyczna lub prawna. Mamy wówczas do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. Założenie spółki z o.o. przez jednego wspólnika jest jednostronną czynnością prawną. W spółce tej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Spółka z o.o. nie może zostać zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o, czyli jest zakaz tzw. pączkowania, więc nie pozwala się na tworzenie przez jednoosobową spółkę z o.o. struktur holdingowych, w których spółka-matka byłaby większościowym udziałowcem spółek-córek. Byłby to bowiem holding papierowy, w którym samodzielność spółek zależnych (stowarzyszonych) byłaby w rzeczywistości iluzoryczna.

Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Trzeba przy tym mieć jednak na względzie, iż obowiązek każdego wspólnika wniesienia wkładu jest obligatoryjnym elementem każdej umowy spółki handlowej. W niektórych przypadkach Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość zaciągnięcia w umowie spółki określonych, dodatkowych zobowiązań do świadczeń - dotyczy to dopłat do udziałów oraz zobowiązania do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Poza tym umowa spółki może zawierać np. klauzulę przewidującą obowiązek określonego wspólnika spełnienia na rzecz spółki określonego świadczenia poza ramami wkładu tego wspólnika. Praktyczne znaczenie tej regulacji sprowadza się do niedopuszczalności nakładania na wspólników, bez ich zgody, jakiegokolwiek obowiązku mającego na celu dofinansowanie spółki. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Dotyczy to zobowiązań spółki, a zatem zobowiązań spółki, która już powstała i istnieje jako pełna osoba prawna.

Oddziały zagraniczne spółki

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę za granicą, mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Warunki tworzenia oddziałów lub przedstawicielstw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178). Oddziały służą wykonywaniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez przedsiębiorstwa zagraniczne, przy czym tworzone są one na zasadzie wzajemności, chyba że co innego wynika z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności tego przedsiębiorcy za granicą. Przedsiębiorstwo zagraniczne jest obowiązane ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do jego reprezentowania w Polsce.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

1) firmę i siedzibę spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) wysokość kapitału zakładowego,

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Dotyczy to zarówno umowy spółki z o.o., jak i jednostronnej czynności prawnej, gdy spółkę zakłada jedna osoba (jedyny wspólnik).

Szczególne korzyści lub obowiązki wspólnika

Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to pod rygorem nieważności dokładnie określić w umowie spółki. Szczególnych korzyści, czyli takich, które nie są korzyściami przysługującymi każdemu wspólnikowi z tytułu samego uczestnictwa w spółce. Chodzi tu przy tym o korzyści przysługujące konkretnemu wspólnikowi. Mają to więc być nie zwykłe prawa, które związane są ze statusem danej osoby jako wspólnika, lecz prawa szczególne, osobiście przyznane wspólnikowi lub wspólnikom. Nie ma przy tym przeszkód, aby takie szczególne uprawnienie zostało przyznane wszystkim wspólnikom oraz aby owa szczególność uprawnień polegała na modyfikacji praw, które należą do standardowych, zwykłych praw przyznawanych wszystkim wspólnikom w ustawie.  Nie jest dopuszczalne przyznanie konkretnemu wspólnikowi szczególnych korzyści ani nałożenie na niego jakiegokolwiek innego obowiązku w drodze uchwały zgromadzenia wspólników. Natomiast możliwe jest zawarcie w umowie spółki ogólnego postanowienia przewidującego możliwość nałożenia na wspólnika takiego obowiązku w przyszłości w drodze uchwały zgromadzenia wspólników.

Firma spółki z o.o.

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "spółka z o.o." lub "sp. z o.o."

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

1) zawarcia umowy spółki,

2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,

3) powołania zarządu,

4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,

5) wpisu do rejestru.

Niezbędną przesłanką powstania spółki jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Z powyższego wynika implicite, że niewniesienie wkładów przez wszystkich wspólników albo ich wniesienie tylko w części powinno skutkować odmową wpisu spółki do rejestru. Wniesienie wkładu przez wspólnika następuje w drodze czynności prawnej dwustronnej, której treść i charakter prawny są zależne od rodzaju danego wkładu. Stronami tej czynności są wspólnik oraz spółka w organizacji reprezentowana przez zarząd albo, jeśli nie został on jeszcze powołany, przez pełnomocnika. Do wniesienia wkładu, którego przedmiotem jest rzecz oznaczona co do tożsamości, wystarczające jest zawarcie stosownej umowy przenoszącej na spółkę własność tej rzeczy. Wydanie tej rzeczy spółce nie musi nastąpić od razu, a strony mogą umówić się, że fizyczne jej wydanie nastąpi w określonym terminie lub na żądanie spółki.

Umowa spółki powinna określać liczebność członków zarządu tzn. czy ma się on składać z jednego albo większej liczby członków. W umowie spółki wspólnicy mogą określić konkretnie osoby mające stanowić pierwszy zarząd spółki. Umowa spółki może przewidywać również tzw. widełkowy skład zarządu, tzn. przewidywać, iż liczebność członków zarządu może wahać się w określonym przedziale.

Zgłoszenie spółki do rejestru

Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego sąd rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.

Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) wysokość kapitału zakładowego,

4) określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5) nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,

6) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,

7) jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,

8) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

9) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.

Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki. Regułę powyższą stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia przez jednego wspólnika wszystkich udziałów po zarejestrowaniu spółki. Wszelkie zmiany danych wymienionych wyżej, zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych.

Do zgłoszenia wniosku należy dołączyć:

1) umowę spółki,

2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

3) jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Do zgłoszenia spółki oraz zmian składu osobowego zarządu dołączyć należy złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Rozwiązanie spółki z powodu upływu czasu bądź postanowienia sądu

Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Po zarejestrowaniu spółki

Zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (34 votes)

Dodaj komentarz