Reprezentacja spółki jawnej przez wspólnika, pełnomocnika, prokurenta

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Pojęcie reprezentowania spółki mieści się w szeroko pojmowanym pojęciu prowadzenia spraw spółki. Wspólnik reprezentujący spółkę działa jako jej przedstawiciel ustawowy. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki nie obejmuje uprawnienia do dokonania ewentualnej zmiany umowy spółki czy jej rozwiązania. Wspólnicy mogą postanowić w umowie spółki, że konkretny wspólnik nie będzie w ogóle wykonywał prawa do reprezentowania spółki albo że będzie je wykonywał tylko w odniesieniu do zwykłych czynności spółki, albo do określonej tylko kwoty.

Każdy ze wspólników ma prawo reprezentować spółkę, jednakże prawo to może zostać ograniczone także i w ten sposób, że umowa spółki może przewidywać, iż wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

Podział czynności między wspólnikami spółki jawnej według kryterium przedmiotowego wywołuje skutki tylko w stosunkach między wspólnikami i nie ma wpływu na sposób reprezentacji spółki jawnej.

Skuteczność pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez spółkę jawną uzależniona jest od zachowania sposobu reprezentacji ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pozbawieni prawa reprezentowania spółki jawnej przez wspólnika

Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

Pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji spółki nie oznacza pozbawienia tego wspólnika prawa prowadzenia praw spółki, które w myśl art. 39 § 1 k.s.h. jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego wspólnika, a więc i wspólnika pozbawionego prawa reprezentacji.

Z wnioskiem o wydanie postanowienia o wyłączenie prawa do reprezentacji może wystąpić każdy podmiot uprawniony do wykonywania prawa reprezentacji spółki. Umowa spółki może przewidywać pozbawienie, ale nie ograniczenia, prawa danego wspólnika do reprezentowania spółki. Taka klauzula umowna nie może dotyczyć wszystkich wspólników, gdyż przynajmniej jeden ze wspólników musi mieć prawo do reprezentowania spółki.

Pomijając powyższy przypadek, pozbawienie wspólnika prawa do reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów i tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Przykładem ważnego powodów może być: choroba, wyjazd za granicę na pobyt stały, ale także błędy w prowadzeniu spraw spółki, utrata zaufania pozostałych wspólników.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (34 votes)

Dodaj komentarz