Rezygnacja członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce z o.o. i akcyjnej

Rezygnacja członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce z o.o. i akcyjnej

Rezygnacja członka zarządu lu rady nadzorczej w spółce może nastąpić w każdym czasie. Niedopuszczalne jest zrzeczenie się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. W sytuacji gdy czynności są wykonywane odpłatnie, co ma miejsce bardzo prawie zawsze w sytuacji dotyczących zatrudniania menedżerów spółek, a wypowiedzenie nastąpiło zaś bez ważnego powodu, osoba ta jest odpowiedzialna za szkodę.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. W efekcie oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej może być wyrażone w dowolnej formie. Praktyka obrotu wymusiła jednak, aby oświadczenia o rezygnacji były składane albo w formie pisemnej albo chociaż w postaci wiadomości e-mail.

Wyjątkiem od zasady, że oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji może być złożone w dowolnej formie, jest sytuacja, w której wspólnik, któremu przysługują wszystkie udziały lub który jest jedynym wspólnikiem, a udziały przysługują jemu i spółce – pełni jednocześnie funkcję jednoosobowego zarządu. Wówczas czynność prawna między wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. Notariusz powinien o dokonaniu czynności prawnej zawiadomić sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy dotarło do niej w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią. Przyjmuje się, że członkowie zarządu na bieżąco zarządzają spółką, w związku z czym w standardowych godzinach pracy zapoznają się z dokumentacją do nich kierowaną. Ale inaczej może być w przypadku członków rady nadzorczej. W tym przypadku wiele zależy od okoliczności faktycznych. Łatwo jednak sobie wyobrazić sytuację, gdy przedstawiciele rady nadzorczej na co dzień zajmują się zupełnie innymi kwestiami, niezwiązanymi bezpośrednio z działalnością spółki. Pamiętajmy, że możliwe jest skierowanie oświadczenia na adres zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru oświadczenia, jej pobytu, siedziby, biura, a także na numer skrytki pocztowej. Ponadto możliwe jest przesłanie faksem, a nawet za pośrednictwem telefonu, czy też w formie e-maila, czyli poczty elektronicznej. Możliwe jest również złożenie oświadczenia przy bezpośredniej komunikacji – a więc w miejscu, w którym składający oświadczenie woli i adresat oświadczenia woli znajdują się jednocześnie w danej chwil.

Ciężar dowodu, że oświadczenia woli doszło do adresata w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią, obarcza składającego oświadczenie. to rezygnujący członek zarządu musi wykazać, że przekazał swoje pismo, czyli informację we właściwy sposób. Z praktycznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem jest więc przesłanie pisma drogą listowną z potwierdzeniem odbioru.

Należy przyjąć, że oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane online zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w chwili przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych. Jeśli rezygnujący członek zarządu wyśle e-mail innemu członkowi zarządu lub prokurentowi, to należy domniemywać, że oświadczenia zostało złożone skutecznie w chwili, w której adresat odbierze pocztę e-mail. Jeśli nawet nie przeczyta danej wiadomości, np. dlatego że otrzymuje ich setki w ciągu dnia, to negatywnymi konsekwencjami nie należy obciążać rezygnującego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (27 votes)

Dodaj komentarz