Rozliczenie długów z wspólnikiem występującym ze spółki cywilnej

Rozliczenie długów z wspólnikiem występującym ze spółki cywilnej

Zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej reguluje art. 864 KC, z którego wynika, że wspólnicy odpowiadają za nie solidarnie, także po ustąpieniu ze spółki. Odpowiedzialność ta nie ma związku ze zwrotem wkładu i części majątku ustępującemu wspólnikowi, a same zobowiązania nie mogą też być przedmiotem podziału po zakończeniu stosunku spółki, bo tego rodzaju podział nie mógłby wiązać wierzycieli. Nie ma przeszkód, by przed rozliczeniem rozwiązanej spółki cywilnej lub przed rozliczeniem występującego wspólnika (art. 871 KC), wspólnik, który spłacił dług jako współdłużnik solidarny (art. 864 KC), dochodził od innego dłużnika przypadającej na niego części świadczenia”. (tak S.N. w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. akt II CSK 314/11, Legalis nr 478732 oraz w wyroku z dnia 3 marca 2005 r., sygn. akt II CK 474/04, który przytoczony został w pierwszym z wymienionych orzeczeń). Momentem końcowego rozliczenia ustępującego wspólnika na zasadzie art. 871 KC może być data uregulowania tej kwestii w umowie (ugodzie) lub prawomocnym orzeczeniu sądu.

Rozliczenie solidarne zadłużeń spółki cywilnej w sprawach zaczętych przed ustąpieniem jednego z jej wspólników i przed zakończeniem tych spraw, dotyczy także tych fragmentów długu, które stały się wymagalne po wystąpieniu wspólnika, jeżeli istnieje powiązanie przyczynowo-skutkowego między powstaniem tych późniejszych zobowiązań a czynnościami wspólników (spółki) podjętymi przed ustąpieniem jednego z nich. W konsekwencji były wspólnik ponosi odpowiedzialność solidarną za zobowiązania spółki nie tylko do ich wysokości istniejącej w dzień wystąpienia ale także narosłej w okresie późniejszym, jeżeli istnieje powyższy związek. Z podanych przyczyn, solidarną odpowiedzialnością byłego wspólnika mogą być objęte, poza kwotą główną, odsetki oraz koszty sądowe i egzekucyjne dotyczące zobowiązania powstałego przed wystąpieniem wspólnika, nawet jeżeli ich późniejszego zaistnienia ten ostatni ustępując ze spółki nie przewidywał. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - I Wydział Cywilny z dnia 25 maja 2016 r. I ACa 103/16

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (104 votes)

Dodaj komentarz