Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej

Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6) prawomocne orzeczenie sądu.

Wystąpienie przyczyny rozwiązującej spółkę nie oznacza wszakże utraty przez nią osobowości prawnej i zdolności sądowej. Spółka istnieje nadal w okresie likwidacji, może więc także wytaczać powództwa. Nie powoduje takiego skutku także brak ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Milczące przedłużenie spółki

Spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników. Wspólnicy spółki wyrażają na to zgodę i muszą ją wyrazić wszyscy wspólnicy, także wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.

Skutki śmierci komandytariusza

Śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców komandytariusza. Podział udziału komandytariusza w majątku spółki między spadkobierców jest skuteczny wobec spółki jedynie za zgodą pozostałych wspólników. Śmierć komplementariusza stanowi przyczynę powodującą wszczęcie postępowania zmierzającego do rozwiązania spółki. Można temu przeciwdziałać w ten sposób, że pozostali wspólnicy postanowią wyraźnie o kontynuowaniu spółki między żyjącymi wspólnikami. Uregulowanie takie musi nastąpić niezwłocznie. W przeciwnym razie spadkobierca może domagać się przeprowadzenia likwidacji. Natomiast w przypadku śmierci komandytariusza nie są potrzebne czynności, które powodowałyby decyzję o kontynuacji spółki. Skutkiem śmierci komandytariusza jest dalsze trwanie spółki ze spadkobiercą (spadkobiercami) jako komandytariuszami, chyba że umowa spółki przewiduje w takim wypadku jej rozwiązanie. Każdy z pozostałych wspólników może jednak wypowiedzieć spółkę, co będzie stanowiło przyczynę jej rozwiązania.

Prawa wierzycieli wspólnika

W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać. Chodzi wierzyciela wspólnika, a nie o wierzyciela spółki. Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Wierzyciel osobisty wspólnika może zająć zbywalne prawa spółkowe wspólnika, przykładowo: prawo do świadczenia odsetkowego, prawo do udziału likwidacyjnego wspólnika w majątku spółki.

Rozwiązanie spółki przez sąd

Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd. Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. Oznacza to, iż prawo w nim przewidziane nie może być ani wyłączone, ani ograniczone zarówno

W pozwie o rozwiązanie spółki należy wnosić o:

1) rozwiązanie spółki zawartej pomiędzy powodem a pozwanymi dnia 19 lutego 2016 r. pod firmą „NAZWA FIRMY”,

2) zarządzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

3) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.

Należy następnie uzasadnić szczegółowo pozew, załączając co najmniej:: odpis umowy spółki i odpis protokołu uchwały wspólników z dnia 5 stycznia 2016 r. Z ważnych powodów może zostać rozwiązana zarówno spółka zawarta na czas nieoznaczony, jak i spółka zawarta na czas oznaczony. Żądanie rozwiązania spółki jest możliwe tylko w spółce z udziałem co najmniej trzech wspólników. Ważnym powodem rozwiązania spółki są takie okoliczności, których powstanie stwarza przeszkodę lub znaczne utrudnienie dalszej działalności spółki, lub czyni jej dalsze istnienie niecelowym, lub bezprzedmiotowym.

Śmierć, ogłoszenie upadłości wspólnika i wypowiedzenie umowy spółki

Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia - przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji. Uzgodnienie wspólników odnośnie do dalszego trwania spółki jest zmianą pierwotnej umowy spółki i musi być sporządzone na piśmie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (32 votes)

Dodaj komentarz