Rozwiązanie spółki jawnej: przyczyny, przedłużenie, śmierć wspólnika i wypłata udziału

Rozwiązanie spółki jawnej: przyczyny, przedłużenie, śmierć wspólnika i wypłata udziału

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

3) ogłoszenie upadłości spółki (upadłość spółki, chyba że postępowanie upadłościowe zakończy się ugodą z wierzycielami, zostanie uchylone bądź umorzone, albo upadłość wspólnika, choćby następnie postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone)

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6) prawomocne orzeczenie sądu.

Wystąpienie przyczyny rozwiązującej spółkę nie oznacza wszakże utraty przez nią osobowości prawnej i zdolności sądowej. Spółka istnieje nadal w okresie likwidacji, może więc także wytaczać powództwa. Nie powoduje takiego skutku także brak ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Milczące przedłużenie spółki

Spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników. Wspólnicy spółki wyrażają na to zgodę i muszą ją wyrazić wszyscy wspólnicy, także wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.

Śmierć wspólnika

Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika. Wspólnicy mogą dopuścić wstąpienie tylko niektórych ze spadkobierców. Mogą również postanowić, że prawa, jakie miał wspólnik, przysługują wszystkim spadkobiercom, wówczas spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę do wykonywania praw przysługujących zmarłemu wspólnikowi.

Śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie spółki. Przez śmierć wspólnika należy także rozumieć ustanie bytu prawnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Jeśli dojdzie do śmierci wspólnika, powinno zostać przeprowadzone postępowanie likwidacyjne, chyba że wspólnicy uzgodnią inny sposób zakończenia działalności spółki Umowa spółki może przewidzieć, że w razie śmierci wspólnika spółka będzie dalej istniała pomiędzy pozostałymi wspólnikami. W braku odpowiednich postanowień umownych wspólnicy mogą postanowić o dalszym istnieniu spółki tylko z ich udziałem niezwłocznie po śmierci wspólnika.

Prawa wierzycieli wspólnika

W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać. Chodzi wierzyciela wspólnika, a nie o wierzyciela spółki. Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Wierzyciel osobisty wspólnika może zająć zbywalne prawa spółkowe wspólnika, przykładowo: prawo do świadczenia odsetkowego, prawo do udziału likwidacyjnego wspólnika w majątku spółki.

Rozwiązanie spółki przez sąd

Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd. Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. Oznacza to, iż prawo w nim przewidziane nie może być ani wyłączone, ani ograniczone zarówno

W pozwie o rozwiązanie spółki należy wnosić o:

1) rozwiązanie spółki zawartej pomiędzy powodem a pozwanymi dnia 19 lutego 2016 r. pod firmą „NAZWA FIRMY”,

2) zarządzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

3) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.

Należy następnie uzasadnić szczegółowo pozew, załączając co najmniej:: odpis umowy spółki i odpis protokołu uchwały wspólników z dnia 5 stycznia 2016 r. Z ważnych powodów może zostać rozwiązana zarówno spółka zawarta na czas nieoznaczony, jak i spółka zawarta na czas oznaczony. Żądanie rozwiązania spółki jawnej jest możliwe tylko w spółce z udziałem co najmniej trzech wspólników. Ważnym powodem rozwiązania spółki są takie okoliczności, których powstanie stwarza przeszkodę lub znaczne utrudnienie dalszej działalności spółki, lub czyni jej dalsze istnienie niecelowym, lub bezprzedmiotowym.

Śmierć, ogłoszenie upadłości wspólnika i wypowiedzenie umowy spółki

Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia - przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji. Uzgodnienie wspólników odnośnie do dalszego trwania spółki jest zmianą pierwotnej umowy spółki i musi być sporządzone na piśmie.

Wypłata udziału

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Jako dzień bilansowy przyjąć należy:

1) w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia,

2) w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości - dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości,

3) w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu - dzień wniesienia pozwu.

Udział kapitałowy obliczony powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.

Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego.

Bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku spółki jest osobnym bilansem, a nie bilansem rocznym, chociaż w przypadku wskazanym będzie on sporządzony na ten sam dzień, co bilans roczny. Bilans jest bilansem likwidacyjnym, przy którego sporządzaniu nie przyjmuje się tzw. zasady kontynuacji.

Roszczenie o wypłatę równowartości udziału kapitałowego jest roszczeniem wobec spółki. Co do zasady roszczenie o wypłacenie równowartości udziału kapitałowego staje się wymagalne niezwłocznie po sporządzeniu bilansu, na którego podstawie ma nastąpić wypłata. Niestety Kodeks nie wskazuje, w jakim terminie ma być sporządzony ten bilans, a określa tylko dzień bilansowy. Wykazanie przez udział kapitałowy wartości ujemnej powoduje obowiązek wyrównania spółce niedoboru. W takiej sytuacji więc to spółka ma roszczenie wobec wspólnika ustępującego albo wykluczonego ze spółki, albo wobec spadkobiercy

Rozwiązanie spółki dwóch wspólników

Jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem. Reguła ta umożliwia przejęcie majątku spółki jawnej przez jednego ze wspólników w dwuosobowej spółce i prowadzenie przez niego w dalszym ciągu przedsiębiorstwa, jeżeli po stronie drugiego wspólnika zajdą powody rozwiązania spółki. Opisane uprawnienie wspólnik może realizować w drodze odrębnego procesu, jak też w drodze powództwa wzajemnego w procesie o rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika.

Wspólnik, który przejął majątek spółki, musi nie tylko rozliczyć się z występującym wspólnikiem, ale ponadto ciąży na nim obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (29 votes)

Dodaj komentarz