Śmierć pracownika lub pracodawcy, a umowa o pracę

Śmierć pracownika lub pracodawcy, a umowa o pracę

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Konkretnie rzecz ujmując, do kręgu osób uprawnionych zalicza się:

– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

– przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,

– rodziców zmarłego, za których uważani są również ojczym i macocha, a także osoby przysposabiające.

W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Regulacja ta określa istotne uproszczone, bo z pominięciem prawa spadkowego zasady realizacji świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w którym pozostawał zmarły pracownik na rzecz jego najbliższej rodziny. Realizacja tych świadczeń będzie mogła następować na rzecz małżonka i innych członków rodziny, do których zmarły pracownik przyczyniał się za życia, bez wymogu uprzedniego formalnego oczekiwania przez sąd spadkowy o stwierdzeniu praw do spadku i podziale tego spadku. W sferze przedmiotowej uproszczony mechanizm dziedziczenia  ma zastosowanie do wszystkich praw majątkowych ze stosunku pracy. W szczególności można tu wskazać:

– wynagrodzenia za pracę, we wszystkich jego rozlicznych formach i rodzajach,

– odszkodowania należnego od pracodawcy,

– zadośćuczynienia pieniężnego,

– odprawy,

– ekwiwalentu,

– świadczeń rzeczowych (np. bony towarowe, deputaty).

Za dzień śmierci pracownika należy przyjąć datę zgonu określoną w akcie zgonu. Jeśli data zgonu nie jest pewna z uwagi na zaginięcie pracownika, należy przeprowadzić w tym celu postępowanie o uznanie za zmarłego. Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainteresowany. Może być to zatem także pracodawca.

Śmierć pracodawcy

Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, chyba że następuje przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Uznanie śmierci pracodawcy za zdarzenie prawne powodujące wygaśnięcie umowy o pracę odnosi się do pracodawców będących osobami fizycznymi. Jeżeli pracodawcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, często spółka prawa handlowego, spółka prawa cywilnego zatrudniające pracowników, to śmierć jednego ze wspólników czy dyrektora nie ma automatycznie wpływu na byt stosunku pracy.

Dziedziczenie praw i obowiązków spadkodawcy będącego pracodawcą oznacza wstąpienie w prawa i obowiązki w zakresie stosunków pracy, ale tylko wtedy, gdy w skład spadku wchodzi zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym, a więc gdy w wyniku dziedziczenia dochodzi do przejęcia zakładu pracy. Inaczej mówiąc, jeżeli stosunek pracy osób zatrudnionych przez osobę fizyczną nie był wykonywany w oparciu o jednostkę organizacyjną, którą można by uznać za zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym, to w skład spadku nie wchodzi taki zakład pracy, nie zostaje on więc przejęty przez spadkobierców w drodze dziedziczenia i w wyniku śmierci pracodawcy dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy, tak jak każdego prawa czy obowiązku majątkowego niepodlegającego dziedziczeniu. Kwestia dalszego bytu prawnego stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi przez zmarłego pracodawcę zależy od oceny, czy w skład spadku wchodzi zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym, a więc czy w wyniku spadkobrania dochodzi do jego przejęcia. To zaś będzie zależało od konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności od oceny, czy praca była wykonywana w ramach jednostki organizacyjnej, którą można uznać za zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (24 votes)

Dodaj komentarz