Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze, a w zakresie nieuregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Obowiązek spółdzielni pracy i jej członka pozostawania w stosunku pracy wynika wprost z art. 182 Prawa spółdzielczego. Zgodnie z tym przepisem spółdzielczy stosunek pracy musi odpowiadać aktualnym możliwościom i słusznemu interesowi obu stron. Na mocy spółdzielczej umowy o pracę członek spółdzielni zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz spółdzielni, a spółdzielnia do zatrudniania go i wypłacania mu wynagrodzenia oraz udziału w czystej nadwyżce bilansowej. Obowiązek pozostawania w stosunku pracy trwa przez cały okres członkostwa w spółdzielni. W razie nienawiązania stosunku pracy z winy spółdzielni członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o nawiązanie spółdzielczego stosunku pracy. W ciągu roku od powstania członkostwa może także dochodzić od spółdzielni odszkodowania na zasadach prawa cywilnego z tytułu szkody wynikającej z nienawiązania umowy o pracę. Jeżeli przyczyna nienawiązania spółdzielczego stosunku pracy leży po stronie członka spółdzielni, stanowi to podstawę do wykluczenia go ze spółdzielni. Przyjęcie pracownika spółdzielni pracy w poczet jej członków prowadzi do rozwiązania pracowniczego stosunku pracy na mocy porozumienia stron i nawiązania spółdzielczej umowy o pracę.

Spółdzielcza umowa o pracę wygasa wraz z ustaniem członkostwa. Umowa ta może być rozwiązana tylko w ściśle określonych w Prawie spółdzielczym przypadkach. Poza nimi nie ma możliwości rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę w czasie trwania członkostwa. Spółdzielcza umowa o pracę może być rozwiązana w czasie trwania członkostwa na mocy porozumienia stron, które musi być połączone z wypowiedzeniem członkostwa przez pracownika, na podstawie wypowiedzenia z przyczyn określonych w prawie spółdzielczym, gdy członek spółdzielni nabył prawo do emerytury, gdy rada spółdzielni podjęła uchwałę o zmniejszeniu stanu zatrudnienia z powodu gospodarczej konieczności. Są to jedyne przyczyny uzasadniające definitywne wypowiedzenie spółdzielczej umowy o pracę przez spółdzielnię. Inne, poza podanymi, przyczyny leżące po stronie spółdzielni mogą uzasadniać jedynie dokonanie wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki spółdzielczej umowy o pracę, pod warunkiem jednak, że przyczyny te są przewidziane w art. 184 Prawa spółdzielczego.Nieprzyjęcie nowych warunków pracy lub płacy uzasadnia rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Spółdzielnia nie może rozwiązać spółdzielczej umowy o pracę w czasie trwania członkostwa z przyczyn, które uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. W razie zaistnienia takich przyczyn może nastąpić wykluczenie ze spółdzielni. Wykluczenie ze spółdzielni powoduje utratę członkostwa, a w konsekwencji wygaśnięcie spółdzielczej umowy o pracę.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (44 votes)

Dodaj komentarz