Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w organizacji

Spółki z o.o. w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Do spółki z o.o w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki po jej wpisie do rejestru. Spółki w organizacji są więc jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Spółka w organizacji skoro ma zdolność prawną, może posiadać własny majątek. Będzie to majątek odrębny od majątków poszczególnych wspólników i osób działających w imieniu spółki. Działania podejmowane w imieniu spółki w organizacji powinny przede wszystkim sprowadzać się do dokonania czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do zarejestrowania spółki. Z reguły jednak tego rodzaju spółki podejmują już działalność, która może być kwalifikowana jako działalność gospodarcza. Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji następuje w drodze umowy zawartej przez wspólników.

Firma spółki z o.o w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "w organizacji". Wymóg posługiwania się w obrocie dodatkiem w „organizacji” został niewątpliwie wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo obrotu, gdyż ma on informować osoby wchodzące w stosunki prawne z taką spółką o tym, że mają do czynienia z podmiotem o charakterze tymczasowym. Spółka z o.o. powstaje z chwilą podpisania umowy spółki.

Zyskanie osobowości prawnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Jest to zasada kontynuacji, równoznaczna z uznaniem tożsamości podmiotowej spółki przed i po rejestracji. W myśl zasady kontynuacji, z momentem nabycia przez spółkę osobowości prawnej następuje przekształcenie spółki w organizacji we właściwą spółkę. Wpis spółki do rejestru powoduje jedynie zmianę formy ustrojowej przy zachowaniu bytu prawnego podmiotu prawa. Dzięki ciągłości nie ma konieczności przejmowania przez spółkę praw i obowiązków po zarejestrowaniu, gdyż jest ona ich podmiotem już przedtem. Zasada kontynuacji niewątpliwie gwarantuje bezpieczeństwo prawne spółki w organizacji. Spółki  mogą, lecz wcale nie muszą przechodzić aż trzy stadia rozwoju, zachowując identyczność i tożsamość podmiotową: stadium spółki w organizacji, stadium spółki właściwej i stadium spółki w likwidacji.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiadają spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Wspólnik spółki z o.o. w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu, określonego w umowie albo statucie spółki.  Chodzi więc o odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania bez względu na źródło ich powstania (czynność prawna, czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Odpowiedzialność osób działających w jej imieniu, ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników. Spółka w organizacji (przedspółka) powstaje już z chwilą zawiązania spółki. Jest to niegotowa jeszcze spółka, która wszakże ma zdolność prawną nie będąc jeszcze osobą prawną. Spółka ta działać ma w obrocie na takich samych zasadach jak spółka zarejestrowana, czyli przez zarząd reprezentujący ją w sposób określony w statucie. Istnienie spółki w organizacji ma być pomocne uczestnikom spółki w rozpoczęciu jej działalności, bez potrzeby oczekiwania, często bardzo długiego, na zarejestrowanie spółki.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (32 votes)

Dodaj komentarz