Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: zysk, zaliczka, dywidenda, podział i wypłata

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: zysk, zaliczka, dywidenda, podział i wypłata

Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. Przejście udziału na nabywcę jest skuteczne, choćby jego przejścia nie uwidoczniono w księdze udziałów.

Zakaz zwrotu wkładów

W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości, jak i w części, chyba że przepisy stanowią inaczej. Zakaz zwrotu wkładów w całości lub części dotyczy zarówno wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych. Obejmuje on także równowartość aportów. Wspólnicy nie mogą otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Zakaz ten obejmuje, przykładowo, wypłaty z tytułu wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne, zapłatę ceny za towary dostarczone spółce, wypłaty z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika Nie jest zwrotem wpłat dokonanych na udział wypłata wspólnikom kwot odpowiadających określonej części wartości przedmiotu aportu, która to część, zgodnie z wolą wspólników wyrażoną w umowie spółki, nie była przez nich przeznaczona na pokrycie obejmowanych udziałów. Innymi słowy, wypłata nie powinna być dokonana, jeśli już w chwili dokonywania wypłaty pasywa przewyższają aktywa, lub przez wypłatę stan taki może nastąpić.

Zakaz pobierania odsetek od wkładów

Wspólnikowi nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od przysługujących mu udziałów. Zasada ta ma zapobiec jego uszczuplaniu z uszczerbkiem dla interesów wierzycieli spółki. Zakaz, o którym mowa, ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Jeżeli wbrew zakazowi, wspólnik pobrał jakąkolwiek sumę z tytułu odsetek od wniesionych wkładów lub od przysługującego mu udziału, jest on zobowiązany do ich zwrotu. Członkowie zarządu spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za wypłatę odsetek, odpowiadają za jej zwrot solidarnie z tym wspólnikiem.

Udział w zysku

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. O osiągnięciu przez spółkę zysku można mówić wówczas, gdy ze sprawozdania rocznego spółki wynika nadwyżka aktywów, czyli łącznej kwoty wartości posiadanych przez spółkę nieruchomości, ruchomości, innych praw majątkowych, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gotówki w kasie spółki itp. nad pasywami obejmującymi sumę kapitału zakładowego oraz globalną sumę zobowiązań spółki, w tym zobowiązań podatkowych. Zyski niepodzielone są to wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej, w tym zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe.  Podstawą do ustalenia zysku jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Rok obrotowy zasadniczo pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Decyzja o podziale zysku należy do kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Powinno ono odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, czyli najczęściej do 30 czerwca każdego roku, chyba że spółka powstała w ciągu roku kalendarzowego. Decyzja, o której mowa, może być umową spółki wyłączona spod kompetencji wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, uchwała zgromadzenia wspólników może nie zawierać żadnego postanowienia o podziale zysku. Wówczas żaden ze wspólników nie nabywa prawa do udziału w zysku.

Dopóty, dopóki wspólnicy w drodze uchwały nie zdecydują o podziale zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, zysk ten pozostaje w dyspozycji Spółki, a nie wspólników, tym samym nie ma mowy o tym, że spółka korzystając z zysku otrzymuje od wspólników nieodpłatne świadczenie, bowiem dysponuje swoimi środkami finansowymi, a nie środkami należącymi do wspólników. Rezygnacja jedynego wspólnika z wypłaty należnej dywidendy, poprzez przekazanie zysku na fundusz rezerwowy Spółki jest niczym innym jak nieodpłatnym świadczeniem wspólnika na rzecz Spółki.

Umowa spółki może określać, na czym może polegać inny sposób podziału zysku. W braku odnośnego postanowienia umowy w tej mierze o sposobie podziału zysku decyduje uchwała zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. Niedopuszczalne jest zamieszczenie w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowienia wyłączającego zysk spółki od podziału w razie niepodjęcia przez wspólników uchwały o rozporządzeniu nim.

Kwota dywidendy

Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z ustawą lub umową spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Uprawnieni do dywidendy

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Lista wspólników uprawnionych do dywidendy jest ustalana na podstawie księgi udziałów i w przypadkach typowych (tzn. gdy nie przesunięto dnia dywidendy) pokrywa się z listą wspólników uprawnionych do udziału w zgromadzeniu wspólników podejmującym uchwałę o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Jest to dopuszczalne tylko pod warunkiem, iż w umowie spółki przewidziano taką możliwość. Jeżeli dzień dywidendy został przesunięty, wówczas uprawnionymi do dywidendy osoby, które stały się wspólnikami po dniu odbycia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o podziale zysku, jeżeli zostały wpisane do księgi udziałów. Celem omawianej regulacji jest zwiększenie atrakcyjności obrotu udziałami (dla potencjalnych nabywców), co w pewnych okolicznościach może być korzystne dla spółki (np. gdy poszukuje ona tzw. strategicznego inwestora). Jeżeli umowa spółki przewiduje możliwość przesunięcia dnia dywidendy, to realizacja tej możliwości wymaga podjęcia przez wspólników stosownej uchwały o wyznaczeniu dnia dywidendy. Decyzja o przesunięciu dnia dywidendy należy do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników. Kompetencji tej nie można przenieść na inny organ. Wspólnik, który uzyskał prawo do dywidendy, ma roszczenie (wierzytelność) do spółki o jej wypłatę. Roszczenie to może być zbyte w drodze przelewu.

Zaliczka na poczet dywidendy

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki, jeżeli w chwili, w której wypłata ma nastąpić, istnieje stan przewidywania dywidendy, a spółka posiada środki wystarczające na zapłatę. Ustalenia w tym zakresie powinny być dokonane przez zarząd ze szczególną starannością; niedochowanie takiej staranności może skutkować odpowiedzialnością członków zarządu. Stan przewidywania dywidendy jest stanem niepewnym i to z dwojakiego rodzaju powodów. Po pierwsze, spółka może nie osiągnąć zysku na koniec roku obrotowego, mimo że w chwili podejmowania decyzji o wypłacie zaliczki można było zasadnie prognozować osiągnięcie takiego zysku. Po drugie, nie jest pewne, czy zgromadzenie wspólników w ogóle przeznaczy zysk do podziału między wspólników, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Umowa spółki może stanowić, iż wspólnicy będą zobowiązani do zwrotu otrzymanych zaliczek w przypadku, gdy spółka nie osiągnie zysku na koniec roku obrotowego albo w przypadku podjęcia przez wspólników uchwały o zatrzymaniu zysku w spółce lub przeznaczeniu go do podziału w inny sposób tzn. nie na wypłatę dywidendy.

Zaliczka na poczet dywidendy

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową spółki.

Dywidenda na udział uprzywilejowany

Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym (dywidenda uprzywilejowana). Udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Umowa spółki może przewidywać uprzywilejowanie udziału w zakresie dywidendy jedynie w odniesieniu do udziałów o równej wartości nominalnej.

Okres wypłaty dywidendy uprzywilejowanej

Jeżeli umowa spółki przyznaje prawo do dywidendy uprzywilejowanej niewypłaconej w latach poprzednich, powinna określać najwyższą liczbę lat, za które dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach; okres ten nie może przekraczać pięciu lat. Przytoczona reguła ma zastosowanie tylko do udziałów uprzywilejowanych co do dywidendy i tylko w przypadku, gdy wspólnicy nie podjęli po zakończeniu danego roku uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału między wspólników, lecz zadecydowali o jego zatrzymaniu w spółce lub o podziale w inny sposób. Ustanawia on wyjątek od zasady, iż wspólnicy nabywają prawo do udziału w zysku z mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Wyjątek ten sprowadza się do tego, iż w omawianej sytuacji posiadacze udziałów uprzywilejowanych nabywają warunkowe prawo do udziału w zysku, jaki spółka osiągnie w najbliższych latach. Warunkowy charakter tego prawa polega na tym, iż wypłata dywidendy wstecznej może nastąpić tylko wówczas, gdy w następnych latach spółka osiągnie zysk.

Nienależna dywidenda

Wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę (odbiorca), obowiązany jest do jej zwrotu. Członkowie organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają za jej zwrot spółce solidarnie z odbiorcą. Jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy, jak również od osób odpowiedzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki, który jest wymagany do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają wspólnicy w stosunku do swoich udziałów. Kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych wspólników, rozdziela się między pozostałych wspólników w stosunku do udziałów. Zobowiązani nie mogą być zwolnieni od odpowiedzialności, o której mowa wyżej. Roszczenia te przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec odbiorcy, który wiedział o bezprawności otrzymanej wypłaty.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (36 votes)

Dodaj komentarz