Badanie sprawozdania finansowego spółki przez biegłego rewidenta

Badanie sprawozdania finansowego spółki przez biegłego rewidenta

Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki. Jest to tzw. prawo mniejszości, które nie może być uchylone umową spółki lub uchwałą wspólników. Uprawnienie to przysługuje wspólnikom niezależnie od tego, jaki system kontroli i nadzoru funkcjonuje w spółce. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać wyznaczenia biegłego rewidenta. Umowa spółki może ten próg kapitałowy obniżyć. Sąd może wyznaczyć biegłego tylko na wniosek. W postępowaniu przed sądem rejestrowym sąd ten bada, czy żądanie jest uzasadnione, i na tej podstawie rozstrzyga o oddaleniu wniosku albo o ustanowieniu biegłego rewidenta. Zadaniem biegłego rewidenta jest zbadanie rachunkowości oraz działalności spółki tzw. audyt rewidencki spółki.

Członkowie organów spółki są zobowiązani udzielać biegłemu rewidentowi żądanych wyjaśnień oraz zezwolić mu na przeglądanie ksiąg i dokumentów spółki, badanie stanu kasy oraz dokonanie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów spółki, a także udzielać mu w tym celu potrzebnej pomocy.

Biegły rewident składa swoje sprawozdanie sądowi rejestrowemu, który przesyła jego odpis żądającemu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki, zarządowi i radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Sprawozdanie to powinno być odczytane w całości na najbliższym zgromadzeniu wspólników.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta określa sąd rejestrowy. Koszty badania rachunkowości oraz działalności spółki ponosi żądający. Jeżeli badanie wykaże nadużycie, niekorzystne dla spółki działanie lub rażące naruszenie prawa bądź umowy spółki, żądający tego badania ma prawo żądać od spółki zwrotu kosztów przeprowadzonego badania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (38 votes)

Dodaj komentarz