Uchwały spółki z o.o. nieobjęte porządkiem obrad i bez zwołania zgromadzenia wspólników

Uchwały spółki z o.o. nieobjęte porządkiem obrad i bez zwołania zgromadzenia wspólników

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Sprzeciw powinien być wyraźny i odnotowany w protokole. Także brak sprzeciwu należy zaznaczyć w protokole. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Przez wnioski o charakterze porządkowym należy rozumieć tylko takie, które dotyczą sposobu rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, sposobu głosowania i podejmowania uchwał. Takiego charakteru nie mają wnioski o zmianę składu zarządu i rady nadzorczej.

Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Istota sprowadza się do ustanowienia warunków, w jakich nieformalne spotkanie wspólników przekształca się w ich zgromadzenie. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy zgromadzenia w ogóle nie zwołano albo zwołano je nieprawidłowo. Sprzeciw co do odbycia zgromadzenia może być skutecznie zgłoszony najpóźniej do chwili przystąpienia do realizacji porządku obrad, a co do podjęcia uchwały w określonej sprawie - przed poddaniem jej pod głosowanie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (66 votes)

Dodaj komentarz