Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Zasadą jest, że uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem w spółce z o.o., gdyż tylko zgromadzenie wspólników ma prawo decydowania o sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania spółki, np. dotyczących zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki, łączenia się spółek. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, czynność dokonana bez uprzedniej lub zatwierdzającej uchwały jest ostatecznie nieważna. Zasadniczym sposobem podejmowania uchwał przez wspólników jest głosowanie na zwołanym przez uprawnione podmioty zgromadzeniu wspólników. Podjęcie uchwały bez odbycia zgromadzenia wspólników zależne jest od woli wszystkich wspólników, jeżeli nie sprzeciwia się to ustawie lub umowie spółki. Najdalej idące wymagania stawia się tym uchwałom, które powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Takie wymagania ustawa przewiduje odnośnie do uchwał o łączeniu się spółek, o podziale spółki, o przekształceniu spółki, o zmianie umowy spółki, o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę.

W systemie prawa polskiego nie ma sztywnej (uniwersalnej dla każdego abstrakcyjnego i generalnego przypadku) granicy pozwalającej na wyraźne stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia uchwały w wypadku zwołania organu przez podmiot nieuprawniony. Każdorazowo wymagana jest szczegółowa analiza konkretnego przebiegu zdarzeń w stosunkach między osobami uczestniczącymi w zgromadzeniu. Możliwe jest zatem naprawienia uchybienia związanego ze zwołaniem posiedzenia organu przez osobę nieuprawnioną. Podstawowe kryteria sanujące brak uprawnienia do zwołania organu wynikać powinny z oczywistej dla każdego potrzeby zwołania zgromadzenia i to w sytuacji, w której wszyscy uprawnieni uczestnicy zgromadzenia z potrzebą taką godzą się. Gdy w ramach zebrania, zwołanego przez nieuprawnionego jako zgromadzenia, nie ma wspólnej woli wspólników do podejmowania uchwał, to zebranie to nie posiada cech zgromadzenia, co z kolei czyni podjęte na nim uchwały nieistniejącymi, gdyż nie wyrażonymi przez organ osoby prawnej.

Konieczność podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników

Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych lub umowie spółki, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

4) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,

5) zwrot dopłat.

Umowa wymagająca uchwały wspólników

Umowa o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa ta była przewidziana w umowie spółki. Uchybienie wymogowi przewidzianemu wyżej nie prowadzi do nieważności czynności prawnej. Należy jednak przyjąć, że jeżeli zgromadzenie wyraziło zgodę na określoną czynność, np. zobowiązującą, to nie jest już potrzeba kolejna zgoda na czynność rozporządzającą dokonywaną w wykonaniu wcześniejszego zobowiązania. W przypadku umowy dwustronnie zobowiązującej zgoda jest wymagana ze względu na wartość świadczenia, do którego spełnienia jest zobowiązana spółka. Nie jest dopuszczalna uchwała wspólników, w której zgoda byłaby udzielona w sposób blankietowy, a więc na dokonywanie wielu czynności o wartości równej lub przekraczającej limit wyznaczony wyżej. O dopuszczalności dokonania określonej czynności ze względu na jej wartość porównywaną z kapitałem zakładowym rozstrzyga się wedle chwili dokonania czynności prawnej.

Czynności przewyższające dwukrotnie wysokość kapitału

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zgodnie z powszechnym rozumieniem czynność rozporządzająca występuje wówczas, gdy z majątku podmiotu dokonującego czynności „wychodzi” pewne prawo. Aktywa ulegają zmniejszeniu w ten sposób, że prawo dotychczas przysługujące uprawnionemu przechodzi na inny podmiot bądź też zostaje ono obciążone prawem innej osoby.

Liczba głosów na udział

Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, na każde 100 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden głos. Umowa spółki może inaczej ukształtować prawo głosu, nie może jednak pozbawić wspólnika zupełnie prawa głosu. Z kolei uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu więcej niż trzy głosy na jeden udział.

Pełnomocnicy wspólników

Jeżeli kodeks spółek handlowych lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Uchwały dotyczące odpowiedzialności osobistej wspólnika

Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.

Bezwzględna większość głosów

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową lub statutem spółki, przez głosy zaś rozumie się nie tylko głosy za i przeciw, ale także głosy wstrzymujące się. Umowa spółki może zarówno zaostrzyć warunki powzięcia uchwały, przyjmując np. wyższy próg większości kwalifikowanej, jak i je zliberalizować.

Uchwały wymagające szczególną większość głosów

Uchwały dotyczące:

- zmiany umowy spółki,

- rozwiązania spółki,

- zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części

zapadają większością dwóch trzecich głosów.

Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

Zgoda wszystkich wspólników, których dotyczy

Uchwała dotycząca:

- zmiany umowy spółki,

- zwiększająca świadczenia wspólników,

- uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom,

Jawność i tajność głosowania

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie wspólników.

Elementy protokołu zgromadzenia

Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi odpis protokołu do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. Uchwały pisemne zarząd wpisuje do księgi protokołów. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (36 votes)

Dodaj komentarz