Udział komandytariusza w zysku w spółce komandytowej

Udział komandytariusza w zysku w spółce komandytowej

Golden RMB coins In cloth bag

Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu.

Zysk brutto spółki powstaje, gdy występuje nadwyżka aktywów nad pasywami spółki. Ma to miejsce wówczas, gdy wszystkie wartości majątkowe łącznie ze środkami pieniężnymi przewyższają sumę zobowiązań i wkładów. Czysty zysk (zysk netto) wystąpi wówczas, gdy od zysku brutto odejmiemy zobowiązania publicznoprawne i prywatnoprawne (podatki: dochodowy, od nieruchomości, VAT itp.). Odjąć należy także wypłacone wspólnikom odsetki od wniesionych wkładów. Zysk ustala się po zamknięciu roku obrotowego. Prawo do zysku przysługuje dopiero wówczas, gdy podjęto uchwałę o podziale zysku.

Wkłady wniesione to te, które zostały rzeczywiście przeniesione na spółkę lub jej udostępnione. Wkłady umówione natomiast obejmują te, na które wspólnicy umówili się w umowie spółki.

Ze stratą mamy do czynienia wówczas, gdy na koniec roku obrotowego wartość aktywów majątkowych łącznie ze środkami pieniężnymi po potrąceniu wszelkich wymagalnych zobowiązań i obciążeń prywatnoprawnych i publicznoprawnych jest niższa od wartości wnoszonych do spółki wkładów (suma aktywów jest mniejsza od sumy pasywów). Przy obliczaniu straty pomija się wkłady polegające na świadczeniu pracy i usług. Komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wysokości umówionego wkładu, ale tylko gdy powstaną wątpliwości co do ustalenia poziomu jego partycypacji w stratach. Jeżeli jest to wyraźnie określone, obowiązują wówczas reguły ustalone w umowie spółki czy uchwale wspólników.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (46 votes)

Dodaj komentarz