Umowa między spółką, a członkiem zarządu

Umowa między spółką, a członkiem zarządu

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Celem omawianej regulacji jest wyeliminowanie możliwych kolizji pomiędzy interesem spółki a interesem zarządu lub członka zarządu spółki. Z tego względu reprezentacja spółki przez zarząd spółki zostaje powierzona radzie nadzorczej lub powołanemu uchwałą wspólników pełnomocnikowi. Stanowi to wyjątek od zasady, że jedynie zarząd spółki jest organem uprawnionym do reprezentowania jej w sądzie i poza sądem. Członek zarządu nie może bowiem zawierać umowy z samym sobą ani też z innymi członkami zarządu jako reprezentantami spółki. Pełnomocnik może być powołany wtedy tylko, gdy brak jest w spółce rady nadzorczej (komisji rewizyjnej). Przyjąć zatem można, że pełnomocnika może powołać zgromadzenie wspólników także wtedy, gdy spółka posiada wymienione wyżej organy nadzorcze.

Celem również jest ochrona interesów spółki oraz jej wierzycieli przed niekorzystnym rozporządzaniem majątkiem spółki w drodze umów pomiędzy spółką a członkami zarządu; wyeliminowanie sytuacji, w których dochodziłoby do konfliktu interesów spółki i osoby fizycznej (członka zarządu) przez ich „zogniskowanie” w jednej osobie, pełniącej jednocześnie funkcję członka zarządu i będącej drugą stroną prowadzonego przez spółkę sporu; przeciwdziałanie wystąpieniu kolizji interesów stron reprezentowanych przez tę samą osobę, a w konsekwencji niebezpieczeństwu naruszenia interesów jednej ze stron; ochrona wspólników spółki przed niebezpieczeństwem, że piastun organu zarządzającego będzie przede wszystkim dążył do osiągnięcia własnych korzyści, pozostawiając dobro spółki na dalszym planie.  Dotyczy to wszystkich umów między spółką a członkiem zarządu, bez względu na to, czy mają związek z funkcją pełnioną przez niego w zarządzie spółki. Niedotrzymanie tych reguł skutkuje bezwzględną nieważnością takiej umowy.

Jedyny wspólnik w spółce z o.o. nie może podpisać ze sobą umowy o pracę na stanowisku prezesa. Byłby wtedy jednocześnie pracodawcą i pracownikiem, a to jest sprzeczne z przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (32 votes)

Dodaj komentarz