Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika: umowa szkoleniowa oraz zwrot kosztów i opłat

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika: umowa szkoleniowa oraz zwrot kosztów i opłat

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy (odnosi się do decyzji pracodawcy, która, co do zasady, uzewnętrznia się w umowie szkoleniowej) albo za jego zgodą. Zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności jest bardzo ogólny i elastyczny. Zawiera bowiem wszelkie formy pozyskiwania przez pracownika wiedzy (aspekt teoretyczny) oraz umiejętności (aspekt praktyczny) na dotychczasowym stanowisku i planowanym w przyszłości.  Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

1) urlop szkoleniowy;

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

1) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;

2) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;

3) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

4) 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Umowa szkoleniowa

Decyzja pracodawcy w sprawie podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych (zarówno w wariancie inicjatywy pracodawcy, jak i zgody pracodawcy) uzewnętrznia się w umowie szkoleniowej lub porozumieniu. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż opisane poniżej. Nie ma obowiązku zawarcia umowy jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przepisy nie precyzują już jednak, jakie są niezbędne elementy takiej umowy. Zawarcie umowy na piśmie byłoby pożądane ze względu na odróżnienie sytuacji prawnej pracownika podnoszącego kwalifikacje z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy od podnoszenia ich na innych zasadach.

Umowa szkoleniowa i zwrot kosztów szkolenia pracownika

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn mobbingowych,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia po wydaniu orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika lub mobbingowych, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Pracodawca, aby móc żądać od pracownika zwrotu dodatkowych świadczeń, musi z nim zawrzeć umowę zobowiązującą pracownika do przepracowania pewnego okresu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji lub w trakcie ich podnoszenia. Wniosek taki wypływa z faktu, iż przyjęto zasadę zwrotu kosztów w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia, do jakiego pracownik został zobowiązany w związku z podnoszeniem kwalifikacji. Nie ma możliwości żądania zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji, gdy nie zawarto umowy dotyczącej tej kwestii.  Zobowiązanie do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aby było skutecznie wprowadzone musi zostać wyrażone pod rygorem nieważności na piśmie. Zwrot kosztów przez pracownika dotyczy tylko dodatkowych świadczeń poniesionych na ten cel przez pracodawcę, a więc świadczeń takich jak opłaty za szkolenie, zakwaterowanie, podręczniki. Obowiązek zwrotu nie pojawi się więc w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, czy też w przypadku upływu okresu, na który była zawarta terminowa umowa o pracę.

Urlop bezpłatny

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż określone wyżej, mogą być przyznane:

1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,

2) urlop bezpłatny

- w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (26 votes)

Dodaj komentarz