Likwidacja i upadłość spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej: likwidatorzy, spłata zobowiązań i podział majątku spółki

Likwidacja i upadłość spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej: likwidatorzy, spłata zobowiązań i podział majątku spółki

W przypadkach rozwiązania spółki, należy przeprowadzić likwidację spółki. Zaprzestanie działalności spółki jawnej, a nawet jej rozwiązanie, nie zwalnia wspólników z odpowiedzialności za jej długi. Wspólnicy mogą w pierwotnej umowie spółki lub w umowie zmieniającej, jeszcze przed powstaniem okoliczności prowadzących do jej rozwiązania, uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki po zaistnieniu powodu rozwiązania spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka. Postępowanie likwidacyjne w spółce jawnej jest fakultatywne, czyli jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Wspólnicy przez uzgodnienie innego sposobu zakończenia działalności spółki mogą uchylić konieczność przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Jeżeli umowa spółki nie regulowała zagadnień rozwiązania spółki, do uzgodnienia innego sposobu zakończenia działalności spółki, jako czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.

Wszczęcie postępowania likwidacyjnego, podobnie jak ujawnienie się okoliczności powodujących rozwiązanie spółki jawnej, nie oznacza jeszcze ustania jej bytu prawnego, aż do czasu wykreślenia spółki z rejestru. Wspólnicy mogą w drodze jednomyślnej uchwały postanowić o zakończeniu postępowania likwidacyjnego i reaktywowaniu działalności spółki. Wspólnicy spółki jawnej, którzy podjęli uchwałę o jej rozwiązaniu bez przeprowadzenia likwidacji, nie określając sposobu zaspokojenia długów, są następcami prawnymi tej spółki.

Powołanie likwidatorów

Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk. Jeżeli spółka jawna w likwidacji nie ma likwidatorów uprawnionych do jej reprezentowania, to nie ma ona zdolności procesowej. W okresie likwidacji zakaz konkurencji obowiązuje tylko osoby będące likwidatorami.

Sądowe ustalenie likwidatorów

Sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny, ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników, jak również inne osoby. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. Jeżeli w spółce ma miejsce konflikt, to pełnienie funkcji likwidatorów przez wszystkich wspólników może być utrudnione i zagrażać prawidłowemu przeprowadzeniu likwidacji. W sytuacji konfliktu trudno także spodziewać się zgodnej uchwały skłóconych wspólników co do powierzenia funkcji likwidatora określonej osobie bądź osobom. Występuje wtedy potrzeba interwencji sądu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu likwidacji. Innymi powodami interwencji sądu może być, np. choroba wspólnika, jego stała nieobecność, uniemożliwiające mu pełnienie funkcji likwidatora .Likwidator może być odwołany tylko w drodze jednomyślnej uchwały wspólników.

Sądowe odwołanie likwidatorów

Z ważnych powodów sąd rejestrowy może na wniosek wspólnika lub osoby mającej interes prawny odwołać likwidatora. Likwidatora ustanowionego przez sąd tylko sąd może odwołać. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Do sądu rejestrowego należy zgłosić:

otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych przez sąd następuje z urzędu. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".

Reprezentacja łączna

W przypadku gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej.

Uchwały likwidatorów

W sprawach, w których wymagana jest uchwała likwidatorów, rozstrzyga większość głosów, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej.

Czynności likwidacyjne

Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku. W stosunkach wewnętrznych likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników. Likwidatorzy ustanowieni przez sąd powinni stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników oraz przez osoby mające interes prawny, które spowodowały ich ustanowienie.

Zakres reprezentacji

W granicach swoich kompetencji likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Ograniczenie ich kompetencji nie ma skutku wobec osób trzecich. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte przez likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne.

Wygaśnięcie prokury

Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura.

Odpowiedzialność spadkobierców wspólników

Za zobowiązania spółki zaciągnięte w okresie likwidacji spadkobiercy wspólnika odpowiadają według przepisów o odpowiedzialności za długi spadkowe.

Bilans

Likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. W przypadku gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy.

Spłata zobowiązań i podział majątku

Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Rzeczy wniesione przez wspólnika do spółki tylko do używania zwraca się wspólnikowi w naturze.

Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów,

niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku - w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku.

Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. Wspólnicy i osoby mające interes prawny mają prawo przeglądać księgi i dokumenty.

W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje

po ukończeniu postępowania upadłościowego; wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa syndyk. Reguły powyższej nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie kończy się układem lub zostaje z innych przyczyn uchylone albo umorzone.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (44 votes)

Dodaj komentarz