Wkłady wspólnika do spółki jawnej, udział kapitałowy, a wypłata zysku

Wkłady wspólnika do spółki jawnej, udział kapitałowy, a wypłata zysku

W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę. Wkłady wspólników są równe, jednak umowa spółki może stanowić inaczej. Zasada równości wkładów obowiązuje jedynie w razie wątpliwości, np. gdy umowę sformułowano w sposób niejasny albo brak postanowień co do tej kwestii. Pomimo, że spółka jawna może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, wniesienie do niej wkładu niepieniężnego nie może być traktowane jako odpłatne zbycie praw majątkowych

Wkłady niepieniężne i rzeczowe

Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść tytułem wkładu do spółki rzeczy inne niż pieniądze na własność lub do używania, wówczas do jego obowiązku świadczenia i ryzyka przypadkowej utraty przedmiotu świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży lub o najmie. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu. Wspólnik odpowiedzialny będzie za wady rzeczy oddanej spółce, jeżeli świadczenie rzeczy wadliwej było następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Udział kapitałowy

Udział kapitałowy wspólnika jest równy wartości wkładu określonej w umowie spółki, ale w umowie spółki można określić, iż udział kapitałowy wspólnika jest większy albo mniejszy od wartości rzeczywiście wniesionego wkładu, lecz także można określić w umowie, że dany wspólnik w ogóle nie ma udziału kapitałowego w spółce i wówczas jego wkład nie podlega kapitalizacji. Udział kapitałowy jest ściśle powiązany z wkładami wspólników. Trzeba pamiętać, że wspólnicy nie mają prawa do udziału w całym majątku spółki, gdyż posiadają jedynie określone przepisami kodeksu uprawnienia dotyczące majątku spółki. Udział kapitałowy oznacza określoną wartość księgową wyrażoną w pieniądzu i zapisaną na koncie wspólnika w księgach handlowych i co do zasady ma wartość taką, jaką posiada przy tworzeniu spółki. Wielkość udziału ustalona w umowie spółki pozostaje niezmienna do czasu zmiany umowy spółki.

Udział wspólnika w zyskach i stratach

Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. W umowie spółki wspólnicy spółki jawnej mogą przyjąć inną zasadę i przyznać zróżnicowane prawa wspólnikom spółki jawnej do udziału w zyskach i stratach.

Wypłata zysku spółki

Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Wspólnik nie może sam pójść i wziąć sobie pieniądze z kasy spółki. Wspólnik uprawniony decyduje, czy i ile pieniędzy może żądać, aby spółka mu wypłaciła. Pobrać pieniądze może wspólnik uprawniony do jej reprezentacji, natomiast pozostali wspólnicy mogą żądać, aby spółka wypłaciła im odpowiednią kwotę. Przez zgłoszenie oświadczenia o wypłatę zysku przez wspólnika, spółka staje się dłużnikiem wspólnika co do wypłaty i należy przeksięgować żądaną kwotę z kapitału własnego do zobowiązań. Zysk określany jako nadwyżka majątku spółki ponad wartość wkładów wspólników ma charakter obiektywny. Powstaje i istnieje niezależnie od tego, czy wspólnicy podejmą uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

Objęcie spółki jawnej podlegającej przepisom ustawy o rachunkowości obowiązkiem zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie później niż 6 miesięcy od końca roku obrotowego oznacza, że jest to czas niezbędny, w którym w normalnym trybie spółka powinna spełnić świadczenie, gdyby wspólnik zgłosił żądanie wypłaty zysku w najwcześniej możliwym terminie, czyli z końcem roku obrotowego. Z upływem tego czasu należałoby łączyć wymagalność roszczenia wspólnika i rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia tego roszczenia.

Przez zobowiązania spółki jako przeciwstawione należnościom przysługującym wspólnikom z nadwyżki, należy rozumieć zobowiązania spółki wynikające z jej stosunków "zewnętrznych", tj. wobec jej wierzycieli niebędących wspólnikami jak i wierzycieli będących wspólnikami, gdy zobowiązania nie wynikają ze stosunku spółki.

Odsetki od udziału kapitałowego

Wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. Wypłacone wspólnikowi odsetki pomniejszają zysk brutto. Zysk netto, czyli po odjęciu odsetek może, ale nie musi być przeznaczony do podziału między wspólników. Możliwa jest sytuacja wypłaty odsetek, a niewypłacenia dywidendy. Odsetki są wypłacane nawet przy zaistniałej stracie. Wypłacone odsetki stanowić będą koszt spółki. Odsetki dla wspólnika od spółki są ekwiwalentem (wynagrodzeniem) za przeniesienie na spółkę wkładu o określonej wartości. Wypłata odsetek skutkuje powiększeniem straty co w przypadkach skrajnych może powodować nawet niemożność realizacji celu spółki.

Wspólnicy mogą reguły dotyczące odsetek uchylić bądź zmodyfikować w umowie spółki. Często wskazujemy, że można w umowie spółki uregulować, że:

- nie przysługuje w ogóle prawo do odsetek od udziału,

- wysokość odsetek ma być inna niż 5%,

- prawo do odsetek nie powstaje w przypadku poniesienia przez spółkę straty.

Zmniejszenie udziału kapitałowego i zakaz potrącania

Zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. Wspólnik nie może potrącać wierzytelności przysługującej mu wobec spółki z wierzytelnością spółki, która przysługuje spółce wobec wspólnika z tytułu wyrządzenia szkody. Trzeba pamiętać, że przepis stanowi, że udział kapitałowy wspólnika jest równy wartości wkładu określonej w umowie spółki. Skoro wartość ta jest przyjęta w umowie spółki przez wszystkich wspólników, to zmniejszenie tej wartości wymaga zgody wszystkich pozostałych wspólników spółki jawnej.

Dalsze umowy wspólników

Jeżeli wspólnik zawrze inną umowę spółki lub przeniesie na osobę trzecią niektóre prawa z tytułu uczestnictwa w spółce, wówczas ani jego wspólnik, ani następca prawny nie stają się wspólnikami spółki jawnej, a w szczególności nie służy im uprawnienie do zasięgania informacji o stanie majątku i interesów tej spółki. Wspólnicy mogą się umówić oczywiście w umowie spółki jawnej inaczej, a więc przyjąć, że przeniesienie na nabywcę zbywalnych praw z tytułu uczestnictwa w spółce powoduje, że nabywca staje się wspólnikiem spółki. Powszechnym jest to, że można przenieść na osobę trzecią tylko uprawnienia i wierzytelności o charakterze majątkowym, związane z uczestnictwem w spółce, nigdy zaś uprawnienia korporacyjne. Można zatem zbyć uprawnienie do udziału w zysku albo wierzytelność o wypłacenie bieżącego zysku, uprawnienie odsetkowe, ale już nie prawa do prowadzenia, reprezentacji spółki.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (38 votes)

Dodaj komentarz