Wejście i wstąpienie do spółki jawnej jako wspólnik

Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Nowy wspólnik, przystępuje do grona wspólników odpowiedzialnych za cudzy dług – spółki. Przystąpić można do spółki jawnej jako wspólnik poprzez zmianę umowy spółki polegająca na rozszerzeniu jej składu osobowego o przystępującego wspólnika. W praktyce należy sporządzić aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przystąpienie nowego wspólnika do spółki następuje z chwilą dokonania czynności prawnej, a zatem dokonania zmiany umowy spółki z udziałem przystępującego. Zmiana wymaga zgody wszystkich dotychczasowych wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Przystępujący odpowiada za długi spółki sprzed rejestracji. Przystępujący może natomiast uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia o przystąpieniu do spółki w razie podstępu, co jest możliwe również, gdy błąd nie dotyczy treści czynności prawnej.  Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki trwa tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie spółki.

Umowa spółki jawnej z jednoosobowym przedsiębiorcą

Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przez tego przedsiębiorcę przed dniem utworzenia spółki. Reguła ta ma na celu, przede wszystkim ochronę wierzycieli, którzy prowadzili interesy z przedsiębiorcą jednoosobowym, a przedsiębiorca ten następnie zawarł umowę spółki z innymi osobami.

Przez jednoosobowego przedsiębiorące należy rozumieć na pewno do podmiotów:

1) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,

2) spółek jawnych,

3) spółek partnerskich,

4) spółek komandytowych,

5) spółek komandytowo-akcyjnych,

6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

7) spółek akcyjnych,

8) spółdzielni,

9) przedsiębiorstw państwowych,

10) jednostek badawczo-rozwojowych,

11) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi",

12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,

13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,

14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (34 votes)

Dodaj komentarz